Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Hřbitovy

Počet hřbitovů:   2

Obec Černilov je provozovatelem i správcem těchto veřejných pohřebišť:

I. Veřejné pohřebiště – katolický hřbitov (parc. č. 243, 2152/2)

https://www.gobec.cz/cernilov/#20/1773668.75/6492280.36/KwbgZghgjCByGyA

II. Veřejné pohřebiště – evangelický hřbitov (parc. č. 1937/2)


Provozní doba:

Zimní období (1.10. – 31.3.)                                                                                      8 – 18 hod

Letní období (1.4. - 30.9.)                                                                                           7 – 22 hod

V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle                 8 – 22 hod

Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzavřeno. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup pouze v doprovodu dospělých osob. Na pohřebiště je zakázáno vodění zvířat.

Správa poplatků, evidence hrobových míst, nové smlouvy a další informace

Ing. Barbora Burdychová, DiS.
Tel. 495 431 131
Mobil: 604 180 135
e-mail: podatelna@cernilov.cz

Ing. Jana Horáková
Tel. 495 431 111
E-mail: uctarna@cernilov.cz 

Rozsah poskytovaných služeb:

a) pronájem hrobových míst (hroby, hrobky, urny)

b) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště 

c) správu a údržbu pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně a mobiliáře 

d) správu a údržbu objektů na pohřebišti (komunikace, oplocení, osvětlení apod.)

e) zajišťování likvidace odpadů 

f) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti

g) údržba a úprava čestných hrobových míst

h) vykonávání dozoru nad dodržováním řádu pohřebiště

HROBNÍK: Obec nezajišťuje výkopové práce související s pohřbením či exhumací. Každý nájemce nebo vlastní hrobového zařízení či hrobky si službu zajišťuje sám, prostřednictvím provozovatele pohřební služby.

NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA
Nájem hrobového místa vzniká písemným uzavřením Smlouvy o nájmu hrobového místa, a to na dobu 10 let.

V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice je pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 22 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů hlubokých dva metry, do standardních hrobů hlubokých jeden a půl metru, a to dle hydrogeologického posudku č. 1/5 ze září 2019, který je přílohou Řádu.

Pokud dojde k uložení rakve do hrobového místa, bude s nájemcem uzavřen dodatek ke Smlouvě o nájmu hrobového místa, kterým bude prodloužena doba nájmu tak, aby byla dodržena stanovená tlecí doba.

CENY NÁJEMNÉHO

Ceník nájemného, platný od 1. 1. 2023 schválila Rada obce Černilov na svém jednání dne 28. 11. 2022. Cena je stanovena na období 10 let a zahrnuje nájemné a služby spojené s nájmem. Platba je osvobozena od DPH.

Ceny jsou stanoveny takto:

Jednohrob                                         1.000 Kč/10 let

Dvojhrob                                            1.500 Kč/10 let

Trojhrob                                              2.000 Kč/10 let

Čtyřhrob                                             2.500 Kč/10 let

KOLUMBÁRIUM

Nabízíme možnost uložení uren do kolumbária na katolickém hřbitově v Černilově. Každá schránka je zakryta černou železnou deskou, kterou si nájemce zakoupí za jednorázový poplatek 7 000,- Kč. Vypálení textu na čelní desku bude zajištěno smluvním dodavatelem obce. Do schránky je možno uložit 2 urny. Nájem na 10 let činí
1 500,- Kč. Nejkratší doba pronájmu schránky kolumbária činí 10 let.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Doplňkovou službou je pronájem víceúčelové obřadní síně v Černilově.

Nájemné pro obyvatele Černilova                            3.000 Kč

Nájemné pro ostatní                                                     5.000 Kč

V případě požadavku na temperaci prostoru bude tento náklad navíc účtován podle reálné spotřeby.

Uzavření, změny nájemních smluv, hrazení nájemného  

K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa nebo schránky v kolumbáriu je zájemce povinen poskytnout pronajímateli pohřebiště (Obec Černilov) zejména:

 • Jméno, příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou/budou na pohřebišti uloženy, místo a datum narození, úmrtí a uložení
 • List o prohlídce zemřelého
 • Případně záznam o nebezpečné nemoci
 • Jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa (fyzická osoba) nebo název, sídlo a IČ nájemce hrobového místa (právnická osoba)
 • Údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení; případně informace o vlastníku hrobového zařízení, pokud není totožný s nájemcem hrobového místa
 • Informace o zplnomocněnci nájemce – jméno, příjemní, datum narození, adresa
 • Kontaktní údaje pro korespondenci (mail, DS, telefon)

Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli, na kontaktní údaje uvedené výše.

Aktuálně probíhá obnova nájemních smluv, které byly uzavřeny do 31. 12. 2023. Informace i návrh nové nájemní smlouvy obdržíte písemně na adresu uvedenou v původní smlouvě.

Splatnost nájemného na období dalších 10 let je 31. 12. 2023.

Platbu lze provést:

 • bezhotovostně na účet č. 1080818359/0800, VS najdete v informačním dopisu, KS 0308. Pro snazší identifikaci platby je vhodné do poznámky uvést jméno nájemce
 • hotově v pokladně obecního úřadu, Černilov čp. 310 v úředních hodinách
 • platební kartou v pokladně obecního úřadu, Černilov čp. 310 v úředních hodinách

Velmi důrazně upozorňujeme všechny nájemce, že pokud neuzavřou novou nájemní smlouvu, bude hrobové zařízení označeno jako opuštěné a bude moci být nabízeno k novému nájmu.  

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

Dle Řádu veřejného pohřebiště je nutné hrobová zařízení zřizovat po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

Postup:

 • Občan podá obecnímu úřadu vyplněnou žádost - formulář  Oznámení zřízení/úpravy hrobového místa

Obecní úřad po projednání vydá/nevydá souhlas se zřízením/úpravou hrobového místa

Pohřbení lidských pozůstatků, uložení lidských ostatků či jiné podobné nakládání s nimi

Dle Řádu veřejného pohřebiště je nutné pohřbívat lidské pozůstatky či ukládat lidské ostatky provádět po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

 • Občan podá obecnímu úřadu vyplněnou žádost - formulář Žádost o souhlas s uložením
 • Obecní úřad po projednání vydá/nevydá souhlas s pohřbením, uložením či jiným nakládáním. 
publikováno: 25. 3. 2024 15:39, Barbora Burdychová

Novinky z obce

Uzavření ordinace
Obec

publikováno: 2. 5. 2024

Uzavření ordinace

 • Barbora Burdychová
 • 87

publikováno: 24. 4. 2024

Členské obce

Černilov

podatelna@cernilov.cz
http://www.cernilov.cz

Černilov od pradávna byl dědičnou královskou obcí a prvé historické záznamy z 13. století ukazují, že již tehdy se jednalo o významnou, rozlehlou obec s vlastním kostelíkem. Spolu s částmi Bukovina a Újezd má dnes asi 700 domů a přes 2300 obyvatel na k.ú. cca 2 500 ha.

Obec

publikováno: 23. 4. 2024

Zpravodaj

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 2.150 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Obec
Plánované omezení provozu skládky
Obec

publikováno: 16. 4. 2024

Plánované omezení provozu skládky

 • Barbora Burdychová
 • 132
Omezení přístupu na katolický hřbitov
Obec

publikováno: 15. 4. 2024

Omezení přístupu na katolický hřbitov

 • Petra Kubařová
 • 154
MUDr. Oberreiter - ordinace
Obec

publikováno: 15. 4. 2024

MUDr. Oberreiter - ordinace

 • Barbora Burdychová
 • 121