Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

 Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově

12. únor 2021

Obec Černilov realizovala v období 9/2019 – 6/2020 akci / projekt „Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově“.

Cílem projektu je využívat stávající objekt občanské vybavenosti, bývalý evangelický kostel přebudovaný v roce 1969 na smuteční obřadní síň, jako víceúčelovou síň. Realizací projektu došlo ke stavebním úpravám vnitřních prostor, které nyní tvoří víceúčelový sál, sociální a provozní zázemí. Byla provedena nová zateplená konstrukce podlahy v 1.NP s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby včetně podlahového vytápění a odvětrání podloží pod základovou deskou, kompletní výměna stropu a podhledu nad hlavním sálem a kněžištěm (nová nosná dřevěná konstrukce, dřevěný záklop, tepelná izolace, sádrokartonový podhled) a stropu pod kruchtou (nová nosná ocelová konstrukce, skladba podlahy, SDK podhled) a lokální výměna nevyhovujících nosných prvků konstrukce střechy. Byly provedeny nové omítky, vnitřní rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, sádrokartonové příčky, vyměněny okenní výplně, dodány repliky vchodových dveří do objektu a opravy kamenných stupňů před hlavními vstupy. Objekt je vybaven dubovými lavicemi, židlemi a řečnickým pultem. V rámci stavby byla vybudována vodovodní a kanalizační přípojka vč. venkovních rozvodů vody a kanalizace pro nově vzniklé sociální a provozní zázemí.

Tento multifunkční objekt je připraven k celoročnímu využití ke kulturně společenským aktivitám.

Projekt „Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z listopadu 2020 byla dotace ze SR zaslána na účet obce v prosinci 2020.

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Příjemce: Obec Černilov

Program: 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+

Název akce (projektu): „Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově“

Identifikační číslo EDS projektu: 117D8210 E3645

Souhrn financování


Investiční dotace ze státního rozpočtu:   4 725 304,00 Kč

Vlastní zdroje příjemce:   5 821 322,16 Kč

Financování celkem: 10 546 626,16 Kč

Ukončení realizace projektu: max. do 31. 08. 2020

Ukončení financování projektu: max. do 31. 03. 2021

Zpracovatel studie a interiéru: Ing. arch. Jana Rejsková (ŽÁROVKA ARCHITEKTI)

Zpracovatel PD: Žárovka projektanti s.r.o.

Zhotovitel stavby: Stavrecon Pardubice s.r.o.

Technický dozor stavebníka: Ing. Jaroslav Dolejší


Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrži „Čerňák“
12. únor 2021

Projekt „Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž Čerňák“ byl realizován za přispění finančních prostředků Evropské Unie uplatněných v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva zemědělství.

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z listopadu 2020 byla dotace zaslána na účet obce v prosinci 2020.

Vodní nádrž „Čerňák“ se nachází v intravilánu obce Černilov na pozemku parc. č. 3020/18 v k,ú. Černilov. Jedná se o boční (neprůtočnou) vodní nádrž na horním úseku Černilovského potoka, od kterého je oddělena zemní hrází, která zároveň tvoří pravý břeh koryta potoka. Nátok do nádrže je řešen stávajícím vzdouvacím objektem, který se nachází před čelem stávající lávky přes Černilovský potok na parc. č. 3020/4 v k.ú. Černilov v korytě toku. Zde je osazeno ručně ovládané stavidlo, které umožní přehrazení toku a vzdutí hladiny v toku k napuštění nádrže. Odtok z nádrže je výpustním objektem (požerákem) do koryta potoka.

U požeráku je proveden bezpečnostní přeliv, jehož primárním účelem je za vysokých vodních stavů přetok vody z koryta potoku do rybníku. Nádrž má při hladině stálého nadržení objem cca 1450 m3, plochu hladiny cca 1100 m2 a hloubku 1,35 m. Slouží ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod, jako retenční prostor na toku Černilovského potoka pro zachycení přívalových vod.

Stavební práce na rekonstrukci rybníka s místním názvem „Čerňák“ byly prováděny na podzim roku 2020 společností TERMA a.s., Hradec Králové dle projektu společnosti P – AQUA s.r.o., Hradec Králové. Stavební úpravy a udržovací práce se sestávaly z rekonstrukce poškozeného opevnění břehů a sjezdů, nátokového objektu a výpustního objektu s bezpečnostním přelivem.

Po vypuštění nádrže bylo provedeno odstranění rákosu a náletových dřevin a byl odtěžen nános ze dna nádrže - odbahnění. Břehy nádrže a sjezdy do nádrže včetně náplavky jsou opevněny vyspárovanou kamennou dlažbou do betonového lože. Dlažba je zapřena do nových betonových základových pasů. V rámci rekonstrukce nátokového objektu bylo provedeno ŽB čelo potrubí a opevnění v korytě toku a vyměněno nátokové potrubí z betonových trub DN 500, které ústí do nádrže. K uzavření nátoku slouží nerezové šoupátko 500x500 mm osazené v nové čtvercové železobetonové šachtě na nátokovém potrubí.

Bylo provedeno nové výpustní zařízení – požerák s dvojitou dlužovou stěnou (dubové fošny s jílovým těsněním) a osazeno odtokové betonové potrubí DN 500 ústící do potoka. Vodní dílo je vybaveno opevněným bezpečnostním přelivem o šířce 2,0 m s kótou přelivné hrany 249,10 m n. m., která odpovídá provozní hladině vody v nádrži.

Souhrn financování

Investiční dotace z prostředků EU formou Národního plánu obnovy: 2 000 000,00 Kč

Vlastní zdroje příjemce: 2 066 918,39 Kč

Financování celkem: 4 066 918,39 Kč

Ukončení realizace projektu: max. do 31. 03. 2021

Zpracovatel PD: P – AQUA s.r.o., Hradec Králové, projektant Ing. Zdeněk Pilař

Zhotovitel stavby: TERMA a.s., Hradec Králové

Technický dozor stavebníka: Ing. Jaroslav Dolejší


Poskytovatel: Evropská unie prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR

Příjemce: Obec Černilov

Program: 129390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2. etapa

Název akce (projektu): „Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž Čerňák“

Identifikační číslo EDS projektu: 129D393006018


Projekt: „PRIMA ŠKOLNÍ KUCHYŇ A JÍDELNA“

Obec Černilov realizovala v období letních prázdnin 2020 v objektu školní jídelny ZŠ Černilov projekt „PRIMA ŠKOLNÍ KUCHYŇ A JÍDELNA“. Cílem projektu bylo zlepšit prostředí ve školní jídelně a kuchyni, tzn. vyřešit současné nedostatky v oblastech přípravy pokrmů, akustických, světelných a klimatických podmínek.

V rámci projektu byl dodán vozík s ventilátorem 1 x 15 GN 2/1 – ETV-T 1x15 GN 2/1, který doplnil stávající vybavení kuchyně za účelem zachování tepelného řetězce uvařených jídel. V jídelně byl proveden protihlukový – akustický podhled z minerálních kazet ECOPHONE Advantage A T15/T24 NE 15x600x600 mm včetně rastrové konstrukce a realizována výměna osvětlení včetně kabelových rozvodů – stávající svítidla byla nahrazena novými svítidly LED Panel 40 W 4000K 4230lm Office 6060 bílá IP20 McLed. Na jihozápadní stranu objektu jídelny byly na okna jídelny a kuchyně (7 ks) nainstalovány venkovní předokenní rolety Alu BP 41 na radiopohon pro dálkové ovládání rolet.

Tento projekt je podpořen díky Místní akční skupině NAD ORLICÍ, o.p.s., realizátorem strategie komunitně vedeného místního rozvoje NAD ORLICÍ o.p.s.

Poskytovatel:                           Státní zemědělský intervenční fond („SZIF“)

Příjemce:                                   Obec Černilov

Program:                                   Program rozvoje venkova ČR

Opatření:                                    Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Registrační číslo žádosti:         20/008/19210/452/133/000662

Název projektu:                        „PRIMA ŠKOLNÍ KUCHYŇ A JÍDELNA“

Dohoda o poskytnutí dotace:   SZIF/2020/0670183 ze dne 4.11.2020

Ukončení realizace projektu:      31. 8. 2020


Termín předložení ŽoP:               30. 11. 2020

Celková výše přiznané dotace:  238 343,00 Kč  

Celková hodnota projektu:          318 678,06 Kč

Chodník v místní části Újezd, Černilov

Obec Černilov realizovala v období 7-10/2019 akci „Černilov – Újezd, Dopravní opatření na silnici III/3086“ na pozemcích parc. č. 647/1, 656/1, 656/11, 656/17, 685/1 a 756 v katastrálním území Újezd u Hradce Králové. Předmětem stavby bylo doplnění chybějících chodníků při silnici III/3086 v šířce 1,5 m a délce 158,5 m při jižním okraji krajské silnice s místem pro přecházení u křižovatky s místní komunikací a oprava s rozšířením stávajícího chodníku podél krajské silnice v úseku od křižovatky po severozápadní okraj obce. V rámci úprav byla provedena oprava dotčených vjezdů a vstupů. Chodníky, vjezdy a vstupy jsou provedeny v nové konstrukci s krytem z betonové zámkové dlažby v barvě přírodní (šedé), chodníky tl. 6cm, vjezdy tl. 8cm. V místě napojení na živičný kryt stávající vozovky je provedena oprava živičného krytu vč. doplnění konstrukčních vrstev.

Volné plochy v zájmovém prostoru jsou zpětně ohumusovány a osety travou, zbytkové úzké pruhy jsou vysypány kačírkem. V rámci celého zájmového úseku jsou řešeny úpravy dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tj. bezbariérové úpravy, varovné a signální pásy z betonové zámkové reliéfní dlažby pro osoby zrakově postižené barvy červené. Příčný sklon chodníků je 2 %. Odvodnění zpevněných ploch je provedeno příčným a podélným sklonem do přilehlé zeleně nebo do nových uličních vpustí zaústěných do stávající dešťové kanalizace.

Veškeré povrchové znaky podzemních vedení jsou upraveny do úrovně nové nivelety. V rámci přípravných prací byla sejmuta ornice, provedeno vybourání stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou s krytem ze živice, betonu a betonové dlažby vč. ohraničujících prvků, odstranění stávajících křovin a ochrana stávajícího kabelového vedení v místě křížení s pojížděnými zpevněnými plochami.

Stavba je členěna na dvě části. První část stavby „Černilov – Újezd, Dopravní opatření na silnici III/3086“, projekt s názvem „Chodník v místní části Újezd, Černilov“, obsahuje výstavbu nového chodníku v šířce 1,5 m a délce 158,5 m v Újezdě při jižním okraji krajské silnici III/3086 od začátku úseku při příjezdu od Černilova, konec úseku je před místem pro přecházení. Tento projekt je podpořen Evropskou unií z programu IROP. Cílem projektu je vytvoření chybějící komunikace pro pěší, která zajistí bezpečný provoz pro chodce včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zpřehlední dopravní situaci pro všechny účastníky silničního provozu a propojí tuto část se středem místní části.

Na tuto část bezprostředně navazuje 2. část výstavby, doplnění chodníků navazující křižovatky s místní komunikací s místy pro přecházení a rekonstrukce chodníku podél krajské silnice, směr na Čibuz v intravilánu obce.

Projekt:                                    „Chodník v místní části Újezd, Černilov“

Program:                                 11703 – Integrovaný regionální operační program

Poskytovatel:                           Ministerstvo pro místní rozvoj

Příjemce:                                  Obec Černilov

Rozhodnutí:                              117D03O001281


Registrační číslo projektu:         CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009121      

Investiční dotace projektu:        1 199 208,75 Kč           

Ukončení realizace projektu:      31. 12. 2019

Ukončení financování projektu: 30. 06. 2020


Celková hodnota stavby:          2 593 600,- Kč bez DPH

Zpracovatel PD:                       VIAPROJEKT s.r.o., Ing. Radek Michlík

Zhotovitel stavby:                     Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Hradec Králové, IČ: 25918681

Projekt „Chodník v místní části Újezd, Černilov“ je spolufinancován Evropskou unií.


Černilov – Bukovina, úprava centra obce

Obec Černilov získala v roce 2018 v rámci programu rozvoje venkova investiční účelovou dotaci z dotačního fondu Královehradeckého kraje:

Projekt: „Černilov – Bukovina, úprava centra obce“

Poskytovatel: Královehradecký kraj

Příjemce: Obec Černilov

Smlouva: 18POVU1-0074

Účel dotace: a. 18POV12 Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury

Investiční dotace: 1 350 000,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 12. 2018 – 30. 11. 2019

Doba realizace stavby: 2. Q 2019

Celková hodnota díla: 3 335 636,30 Kč bez DPH, tj. 4 036 120,00 Kč s DPH


Zpracovatel PD: VIAPROJEKT s.r.o., Ing. Radek Michlík

Zhotovitel stavby: Pavel Kašpar, Hradec Králové, IČ: 16279034

Kolaudační souhlas: čj. MMHK/159097/2019 ST1/JA ze dne 5. 9. 2019


Předmětem stavby byla komplexní úprava veřejného prostranství v centru obce Bukovina - zklidnění prostoru před obecním domem čp. 55. Jednalo se o provedení rekonstrukce vozidlové komunikace a chodníků, doplnění parkovacích stání, zpevněných ploch, zeleně a mobiliáře. Část obousměrné dvoupruhové vozovky šířky 5,5 m s krytem ze žulových kostek je opatřena fyzickými zpomalovacími nájezdovými prahy, zbylá část vozidlové komunikace je ze živice.

Chodníky jsou provedeny z betonové zámkové dlažby v barvě přírodní. Další plochy pro pěší jsou řešeny v prostoru kolem obecního domu, včetně klidových zón s lavičkami. Vznikla nová kolmá a podélná parkovací stání. Při jižní části obecního objektu je provedena zmenšená plocha pro pétanque. Stávající dětské hřiště je od veřejného prostoru odděleno plůtkem s brankou.


V rámci akce byly provedeny sadové úpravy. Posezení a sokl budovy obecního domu je lemován smíšenými okrasnými záhony nižších keřů, travin a trvalek.

Podél protějšího chodníku je založeno nové stromořadí z třešní mahalebek.

V upravovaném prostoru byl založen nový trávník.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.
Rychlý zásahový automobil pro jednotku SDH obce Černilov

Rychlý zásahový automobil pro jednotku SDH obce Černilov“

Obec Černilov pořídila v roce 2019 pro jednotku SDH obce Černilov v kategorii JPO II nový rychlý zásahový automobil („RZA“). Jedná se o RZA hmotnostní třídy L s celkovou hmotností nepřesahující 2500 kg na automobilovém podvozku v kategorii 1, vybavený stálým pohonem obou náprav v provedení speciálním redukovaném vč. příslušenství, konkrétně vozidlo model KODIAQ Active 2,0 TSI 140 kW 7-stupňový automat 4x4, kód NS72PZ.

Dodavatelem vozidla vč. příslušenství byla firma THT Polička s.r.o., IČ: 46508147. Na pořízení RZA obec získala v prosinci 2018 investiční účelovou dotaci z dotačního fondu Královehradeckého kraje:

Poskytovatel:                            Královehradecký kraj

Příjemce:                                  Obec Černilov

Smlouva:                                  18RGI02-0395

Investiční dotace:                       850 000,00 Kč 

Doba realizace projektu:             1. 12. 2018 – 31. 12. 2019

Projekt:                              „Pořízení rychlého zásahového automobilu pro jednotku SDH obce Černilov v kategorii JPO II“

Účel dotace:           zvýšení akceschopnosti JPO II a zkvalitnění pomoci při záchranných a likvidačních prací prostřednictvím pořízení nového vozidla RZA, které je určeno jako prvovýjezdové na všechny typy zásahů

Celková kupní cena vozidla vč. příslušenství je 1 977 866 Kč s DPH. Vozidlo bylo uvedeno do užívání dne 28. 8. 2019.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.

Chodník v místní části Újezd, Černilov

Projekt s názvem „Chodník v místní části Újezd, Černilov“, obsahuje výstavbu nového chodníku v šířce 1,5 m a délce 158,5 m v Újezdě při jižním okraji krajské silnici III/3086 od začátku úseku při příjezdu od Černilova, konec úseku je před místem pro přecházení.

Cílem projektu je vytvoření chybějící komunikace pro pěší, která zajistí bezpečný provoz pro chodce včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zpřehlední dopravní situaci pro všechny účastníky silničního provozu a propojí tuto část se středem místní části.

Projekt:        „Chodník v místní části      Újezd, Černilov“

Program:       11703 – Integrovaný regionální operační program

Poskytovatel:                            Ministerstvo pro místní rozvoj

Příjemce:                                  Obec Černilov

Rozhodnutí:                              117D03O001281

Registrační číslo projektu:         CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009121      

Investiční dotace projektu:          1 199 208,75 Kč    

       

Ukončení realizace projektu:      31. 12. 2019

Ukončení financování projektu:   30. 06. 2020

Celková hodnota stavby:            2 593 600,- Kč bez DPH

Zpracovatel PD:          VIAPROJEKT s.r.o., Ing. Radek Michlík

Zhotovitel stavby:                     Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Hradec Králové, IČ: 25918681

Projekt „Chodník v místní části Újezd, Černilov“ je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace obnovy malé vodní nádrže Dolejšák

Akce:    Realizace obnovy malé vodní nádrže Dolejšák

Poskytovatel:            Královehradecký kraj

Příjemce dotace:      Obec Černilov

Smlouva:                      16ZPD02-0005

Čerpáno z dotace:       400.000 Kč

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Cisternová stříkačka CAS 20 – TATRA T815

Obec Černilov nakoupila v roce 2016 pro JPO novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 – TATRA T815. Dodavatelem vozidla vč. příslušenství byla firma THT Polička, s.r.o., IČ 46508147.

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR (Fond zábrany škod) a Královehradeckým krajem.

Na naviják k vozidlu přispěla částkou 50 tis. Kč také firma SOLAR Černilov, s.r.o.

Celková hodnota vozidla vč. příslušenství: 6,082.210 Kč

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ:


I. Akce: FZŠ Obec Černilov – CAS

Identifikační číslo: 014D241006002

ÚZ: 14984 Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Příjemce: Obec Černilov

Čerpáno: 2,500.000 Kč


II. Akce: Modernizace hasičské techniky pro JPO II a JPO III

Smlouva číslo: 16RRD01-0005

Poskytovatel: Královehradecký kraj

Příjemce dotace: Obec Černilov

Čerpáno: 1,000.000 Kč

III.Akce: Příspěvek na pořízení navijáku k CAS

Poskytovatel: SOLAR ČERNILOV s.r.o., IČ 28785029

Příjemce: Obec Černilov

Výše příspěvku: 50.000 Kč


IV. Vlastní zdroje financování obce: 2,532.210 Kč


Zřízení mokřadního biocentra V Číbru

Černilov zřizuje v lokalitě „V Číbru“ mokřadní biocentrum na pozemku p.č. 3267 v k.ú. Černilov. Předmětem podpory je výstavba mokřadního biocentra v katastrálních územích Černilov a Újezd u Hradce Králové.

V rámci realizace bude vybudováno mokřadní biocentrum o rozloze 0,7 ha s periodickou vodní plochou během roku a vysokým podílem litorálního pásma. Sedimentační nádrže budou složit k zachycení smyvů z okolních polí a prodlouží životnost navrženého mokřadu. Okolí mokřadu bude osázeno druhově vhodnou doprovodnou vegetací. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Řídící orgán:                                                         Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt:                                    SFŽP ČR
Příjemce dotace:                                                Obec Černilov

Realizační firma:                                                 Merit Bau CZ a.s.
Technický dozor:                                                Ing. Zdeněk Herman
Autorský dozor:                                                  ŠINDLAR s.r.o.
Zpracovatel projektové dokumentace:        ŠINDLAR s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje projektu:               3 868 886 Kč
Podpora z ERDF:                                                 3 671 857 Kč (95%)
Podpora SFŽP ČR:                                              193 255 Kč (5%)

aktualizováno: 30. 8. 2022 15:01, Lukáš Uhlík

Novinky z úřadu

aktualizace stránky: 21. 9. 2022

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově  21.09.2022

Hlášení z rozhlasuZtratil se hokejový hradecký dres s číslem 21, se jménem Kudrna. V případě nálezu kontaktujte majitele, na tel.: 604 888 998


Ztratila se rezavá kočka s mourovatými flíčky, má bílou hruď a žluté oči. Pokud jste ji zahlédli, obraťte se na majitelku: 774 331 125


Spolek Prales dětem a Místní knihovna Černilov vás zvou na přednášku s promítáním „Dobrovolníkem v divočině“, která proběhne zítra od 18:00 hodin v Kulturním a spolkovém domě v Černilově.


V Kulturním a spolkovém domě můžete do zítřka navštívit výstavu fotografií přírody z Aljašky, Indonézie, Islandu či Slovenska na téma Nejbohatší ekosystémy planety země. 


Informujeme občany, že v pátek a v sobotu proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Pokud se ze zdravotních důvodů nemůžete osobně dostavit do volební místnosti, můžete požádat o přenosnou volební schránku ve svém bydlišti. V případě zájmu kontaktujte do 23. září do 11:00 hod Obecní úřad Černilov, Barboru Burdychovou, tel.: 604 180 135 či 495 431 131. V době voleb se můžete rovněž obrátit na uvedené mobilní číslo.


FK Černilov zve své příznivce na fotbalové utkání. V sobotu proběhne zápas ve 13:00 hodin na zadním hřišti starší žáci a SK Jičín, ve 13:30 hodin dorost a SK Lázně Bělohrad, v 16:30 hodin mužstvo A a FC České Meziříčí. V neděli od 10:00 hodin mladší žáci a Kosičky.


Pardubický lunapark Rochl vás srdečně zve na posvícení v Černilově, které proběhne u Sokolovny v pátek od 15:00 hod a o víkendu od 11:00 hodin. Občerstvení zajištěno.


Orlicko-kladský varhanní festival vás zve na varhanní koncert, který proběhne dne 29. září od 19:00 hodin v obřadní síni v Černilově. Vystoupí Václav Uhlíř a Václav Metoděj Uhlíř.


Opět pořádáme veřejnou sbírku potravin a drogerie pro lidi v nouzi.  Seznam toho, čeho se nyní nejvíce nedostává naleznete na webu obce. Darované potraviny či drogerií lze doručit do knihovny Černilov, k Javůrkům (čp. 642) a k Bortlíkům (Librantice 74). Děkujeme za vaši štědrost.Úřad

aktualizace stránky: 15. 9. 2022

Dotace z rozpočtu obce

Informace o poskytování dotací z rozpočtu obce Černilov:

Jana Horáková, hlavní účetní a správce rozpočtu obce

tel.: 607 529 451
e-mailuctarna@cernilov.cz

Úřad
Vzdělávací kampaň k volbám
Úřad

aktualizace článku: 12. 9. 2022

Vzdělávací kampaň k volbám

  • Barbora Burdychová
  • 81

aktualizace stránky: 31. 8. 2022

Volby

Volby do zastupitelstev obcí

Dle rozhodnutí prezidenta republiky se volby do zastupitelstev obcí uskuteční v pátek 23. září 2022 a v sobotu 24. září 2022

Kdo je oprávněn volit

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

Úřad

aktualizace stránky: 30. 8. 2022

Přijaté dotace

 Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově

12. únor 2021

Obec Černilov realizovala v období 9/2019 – 6/2020 akci / projekt „Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově“.

Úřad
Uzavření stavebního úřadu
Úřad

aktualizace článku: 19. 7. 2022

Uzavření stavebního úřadu

  • Barbora Burdychová
  • 65