Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Ráda bych vám touto cestou vysvětlila nejdůležitější pravidla a povinnosti stanovené v této vyhlášce:

Poplatník poplatku – je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu nebo k dočasnému pobytu u cizinců a dále vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby pro rekreaci, která je umístěna na území obce a ve které není trvale přihlášena žádná fyzická osoba. Pokud tedy osoba např. s trvalým pobytem v Hradci Králové vlastní v Černilově rodinný dům, ve kterém není nikdo trvale přihlášen, pak základní poplatek za osobu platí v Hradci Králové, ale protože je původcem odpadu i v Černilově, bude povinna hradit poplatek v základní výši za nemovitou věc i v Černilově.  Poplatek se bude týkat i osob, které neměly se svozovou firmou smlouvu na svoz odpadu dosud uzavřenou.

Za nezletilé děti a osoby omezené na svéprávnosti přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce nebo opatrovníka. Je-li zákonných zástupců (rodiče) nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Vyhláška se nevztahuje na právnické osoby a podnikatele, ti musí řešit svoz odpadu se svozovou firmou sami za sebe, nikoliv odkládáním odpadu z podnikatelské činnosti na sběrný dvůr obce či na místa pro sběr tříděného odpadu určená.  

Plátce poplatku  - pokud chce za všechny členy domácnosti odvést poplatek jeden člen rodiny, tzv. plátce poplatku, musí za domácnost odeslat informaci (nejlépe vyplněný formulář „ohlášení poplatkové povinnosti“) na e-mail podatelna@cernilov.cz, tím zaregistruje osoby, za něž bude poplatek odvádět a následně může platit za celou domácnost pouze pod jedním variabilním symbolem.

Ohlašovací povinnost – poplatník má povinnost se ohlásit na obecní úřad v Černilově nejpozději do 30ti dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti, tj. nejčastěji přihlášení k trvalému pobytu nebo koupě nemovité věci (byt, RD, rekreační objekt). Informaci o trvale přihlášených osobách máme na obecním úřadu k dispozici, proto se tato ohlašovací povinnost bude prakticky vztahovat pouze na osoby, které v Černilově nabydou nebo pozbydou nemovitou věc (byt, RD, rekreační objekt), aniž by se přihlásily k trvalému pobytu. Pokud jste tedy k trvalému pobytu v obci přihlášeni, máte svoji základní ohlašovací povinnost k 1. 1. 2022 splněnou.

Sazba poplatku v roce 2022:

    * osoba trvale bydlící v obci 600,- Kč/rok, resp. 50 Kč/měsíc, pokud netrvala povinnost celý rok
    * za „rekreační“ objekt 600,- Kč/rok, resp. 50 Kč/měsíc, pokud netrvala povinnost celý rok

Poplatek je splatný jednorázově do 28. 2. příslušného kalendářního roku, resp. do 15tého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém povinnost vznikla.  

Příklad: pan Horák se přihlásí k trvalému pobytu dne 12. 3. 2022. Jeho poplatková povinnost bude 500 Kč (neplatí za leden a únor) a poplatek je splatný do 15. 4. 2022.

Osvobození od poplatku je vyjmenováno ve vyhlášce a týká se zejména dětí, která mají trvalý pobyt v obci, ale dlouhodobě jsou v dětském domově, ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči apod., dále osob se zdravotním postižením a seniorů, umístěných v domově pro seniory, chráněném bydlení apod. a osob závislých na pomoci jiné osoby. Nárok na osvobození je potřeba doložit průkazným potvrzením, nevzniká automaticky.

Úleva od poplatku ve výši 300 Kč/ročně, resp. 25 Kč/měsíc: děti s trvalým pobytem v obci, které v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 6 let.

Příklad: pan Horák bydlí v Černilově, se ženou a 2 dětmi ve věku 3 a 8 let. Všichni jsou trvale hlášeni v obci. Jejich roční poplatková povinnost bude 3 x 600 Kč + 1x 300 Kč = 2.100 Kč.

Příklad: pan Horák bydlí v Černilově, se ženou a 2 dětmi ve věku 3 a 8 let. Všichni jsou trvale hlášeni v obci. Dále se starají o babičku, která je trvale hlášena v obci, ale je osobou závislou na pomoci jiné osoby (dle zákona o sociálních službách). Horákovi doložili rozhodnutí Úřadu práce, týkající se babičky. Jejich roční poplatková povinnost je 3 x 600 Kč + 1x 300 Kč + 1x 0 Kč = 2.100 Kč.

Platbu poplatku bude možné provést:

    * v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Černilově
     * převodním příkazem na účet obce Černilov

Pro správnou identifikaci platby bude důležité zadat platbu se správným variabilním symbolem. Ten vám bude přiřazen dle údajů v naší evidenci a zašleme vám ho v informaci o vaší poplatkové povinnosti.

Oznámení o poplatkové povinnosti, výzva k úhradě poplatku:

Do konce letošního roku vám doručíme informaci o vaší poplatkové povinnosti v roce 2022, ve které budou uvedeny zejména informace o osobách trvale hlášených na vašem čísle popisné (u bytových domů dle bytů), výši poplatku, variabilní symboly pro jednotlivé platby a možnosti úhrady poplatku.

Prosba o součinnost:

V případě, že budete chtít některé údaje dle naší evidence ověřit (např. osoby trvale přihlášené na vašem čp.) nebo budete chtít uplatnit osvobození od poplatku či budete chtít nahlásit společného plátce poplatku za více osob, prosíme vás o vyplnění formuláře „Ohlášení poplatkové povinnosti“, který vám zašleme také v informačním dopise, nebo bude ke stažení na stránkách obce. Konkrétní dotazy budeme vyřizovat osobně (B. Burdychová, J. Horáková, M. Dušková), telefonicky (495 433 111, 495 431 221, 604 180 135) nebo mailem (podatelna@cernilov.cz, uctarna@cernilov.cz).

Budete-li v mimořádném případě potřebovat nastavit pro platbu poplatku splátkový kalendář, kontaktujte nás s předstihem na tel.: 495 433 111 nebo mailu uctarna@cernilov.cz, abychom společně předešli vymáhacímu řízení a navyšování poplatku za pozdní úhradu.

Na závěr je důležité zdůraznit, že nově vybíraný poplatek bude použit na úhradu nejen nákladů na pravidelný odvoz komunálního odpadu, ale i tříděného odpadu z kontejnerů rozmístěných po obci a odpadů vybíraných prostřednictvím sběrného dvora atd. Přestože jako obec přecházíme na „paušální“ poplatek za sběr odpadu, je i nadále velmi důležité třídit odpad, protože za vytřídění odpadu získává obec odměnu, která náklady snižuje, a ovlivní tak výši poplatku stanovenou pro další období.

aktualizováno: 20. 9. 2021 11:54, Barbora Burdychová

Novinky z úřadu a obce

aktualizace stránky: 29. 6. 2022

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově  29.06.2022

Hlášení z rozhlasuCukrárna Apetit oznamuje, že zítra bude mít otevřeno od 8 do 11 hodin dopoledne a od 13 do 19 hodin odpoledne.


Zveme vás do letního kina, které proběhne zítra od 21:45 hod ve sportovním areálu v Černilově. Můžete se těšit na film Zátopek. Vstupné činí 120 Kč. Můžete si s sebou vzít piknikové sezení a deky. V případě nepřízně počasí se promítání přesouvá do sokolovny. Kino je otevřeno hodinu před promítáním, hraje se po setmění. Občerstvení zajištěno.


Oznamujeme, že v pátek bude Místní knihovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Zveme vás na florbalový turnaj pro amatérské hráče. V tělocvičně TJ Montas v Hradci Králové. Turnaj proběhne 6. července od 9 do 15 hodin. Kategorie hráčů je 12-13 let, 15-16 let a seniorská. Startovné činí 150 Kč. Více informaci a přihlášky týmů můžete zasílat na e-mail: rehurek98@seznam.cz

Úřad
Uzavření ordinace MUDr. Oberreiter
Obec

aktualizace článku: 9. 6. 2022

Uzavření ordinace MUDr. Oberreiter

 • Barbora Burdychová
 • 126
obrázek nenalezen
Úřad Obec

aktualizace článku: 8. 6. 2022

Hospodaření obce za rok 2021

 • Jana Horáková
 • 72

aktualizace stránky: 6. 6. 2022

Volby

Volby do zastupitelstev obcí

Dle rozhodnutí prezidenta republiky se volby do zastupitelstev obcí uskuteční v pátek 23. září 2022 a v sobotu 24. září 2022

Kdo je oprávněn volit

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

Úřad

aktualizace stránky: 1. 6. 2022

Kulturní a spolkový dům v Černilově

Kulturní a spolkový dům v Černilově leží v centru obce Černilov, blízko základní školy.

Je také hned u kostela, což je výborný orientační bod. Ale pozor! Černilov má kostely tři. Tento nejbližší je evangelický a někdy se mu také říká prostřední.

KSD patří spolu se základní školou k nejkrásnějším veřejným stavbám v Černilově. Má meruňkovou fasádu.

Parkovat kola i auta můžete přímo před domem. Stojany na kola naleznete na zahradě před vstupem do KSD.

na mapě je KSD Černilov zde:


Kulturní a spolkový dům v Černilově
503 43 Černilov 215
Česká republika

E-mail: ksd@cernilov.eu

facebook: ksdcernilov


Kulturní a spolkový dům byl postaven v roce 1864 z inciativy faráře Justuse Szalatnay jako evangelická škola. V roce 1899 se v tomto domě narodil manžel Milady Horákové, Bohuslav Horák. Jeho rodiče zde totiž působili jako učitelé a bydleli tu. Dědeček Bohuslava Horáka, pan Rychetský byl mnoho let ředitelem této evangelické školy. Později dům prostorově vypomáhal základní škole, byly zde kdysi také byty či zde sídlila do roku 1968 Místní knihovna. Po roce 1990 dostal dům do svého vlastnictví zdejší evangelický sbor. Dům sloužil jako zázemí pro zimní bohoslužby a další církevní akce.

Od roku 2003 je dům majetkem Obce Černilov. Obec objekt zrekonstruovala a stará se o jeho správu a provoz. Dům nyní slouží jako volnočasové centrum pro občany Černilova a okolí. Konají se zde kurzy, kroužky, přednášky, cvičení, koncerty, besedy, setkávání zájmových a podpůrných skupin, akce samosprávy a další akce.

Kulturní a spolkový dům v Černilově je (a doufáme, že čím dál tím více ještě bude) místem, kde člověk může být „jako doma“ od kolébky až do stáří. Jako miminko přijde do Klubu maminek, sotva se z něj s kamarády odbatolí, začne chodit na tanečky, výtvarný kroužek, výuku angličtinky pro předškoláky…coby žák základní školy zde bude slavnostně pasován na čtenáře, pak začne hrát v „dramaťáku“, cvičit aerobic, učit se hrát na housle, zpívat v TenSingu a už je tu čas, kdy ho začnou zajímat cestovatelské večery či přednášky z psychologie. Ani se nenaděje a s prvním dítkem je čas navštívit klub maminek. Pardon, doba se posunula, a z klubu „jen“ maminek se stalo rodinné centrum.

Děti pomalu odrůstají a tak přichází čas naučit se něco nového. Třeba keramiku nebo pletení košíků. Náš člověk se přesune do prvního patra Kulturního a spolkového domu. Výtvarná dílna je jeho. Jako zastupitel/-ka bude přicházet do KSD také na důležitá jednání. A je tu důchod. A člověk je najednou tak sám a opuštěný… ale ba ne, není! Spolek dobré pohody ho vítá. Člověk není sám. Stačí jen vzít za kliku, vejít a taky přiložit ruku k dílu. Protože spolky fungují jen tam, kde se lidé nebojí vyjít za brány svých příbytků a věnovat svůj čas, prostředky, nápady ostatním. Kdo to udělá, většinou se mu to mnohonásobně vrátí. Milí černilováci a nejen černilováci, Kulturní a spolkový dům je tu pro vás. A je i na vás, co báječného se v něm dá zažít. Kdo ví, co se o této budově bude psát zas za dalších 150 let…Budova oslavila totiž právě nedávno toto nádherné výročí a stále skvěle slouží dál...!

Kulturní a spolkový dům v Černilově nabízí k využití:


Přízemí:

 • multifunkční přednáškový sál s kapacitou 60 míst
 • klubovna s hernou pro děti
 • kuchyňka
 • bezbariérové sociální zařízení
 • šatna

1.patro

 • multifunkční přednáškový sál s kapacitou 100 míst
 • učebna – výtvarná dílna
 • sociální zařízení
 • kuchyňka
 • šatna

2.patro

 • malá učebna s kuchyňkou
 • hudební učebna
 • kancelář
 • šatna
 • sociální zařízení

Zahrada KSD:

 • venkovní amfiteátr pro kulturní produkci
 • dvůr se zámkovou dlažbou
 • malé hřiště pro děti
 • stojany na kola 
Obec
Pozvánka na ZO
Obec

aktualizace článku: 31. 5. 2022

Pozvánka na ZO

 • Barbora Burdychová
 • 66