Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Ráda bych vám touto cestou vysvětlila nejdůležitější pravidla a povinnosti stanovené v této vyhlášce:

Poplatník poplatku – je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu nebo k dočasnému pobytu u cizinců a dále vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby pro rekreaci, která je umístěna na území obce a ve které není trvale přihlášena žádná fyzická osoba. Pokud tedy osoba např. s trvalým pobytem v Hradci Králové vlastní v Černilově rodinný dům, ve kterém není nikdo trvale přihlášen, pak základní poplatek za osobu platí v Hradci Králové, ale protože je původcem odpadu i v Černilově, bude povinna hradit poplatek v základní výši za nemovitou věc i v Černilově.  Poplatek se bude týkat i osob, které neměly se svozovou firmou smlouvu na svoz odpadu dosud uzavřenou.

Za nezletilé děti a osoby omezené na svéprávnosti přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce nebo opatrovníka. Je-li zákonných zástupců (rodiče) nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Vyhláška se nevztahuje na právnické osoby a podnikatele, ti musí řešit svoz odpadu se svozovou firmou sami za sebe, nikoliv odkládáním odpadu z podnikatelské činnosti na sběrný dvůr obce či na místa pro sběr tříděného odpadu určená.  

Plátce poplatku  - pokud chce za všechny členy domácnosti odvést poplatek jeden člen rodiny, tzv. plátce poplatku, musí za domácnost odeslat informaci (nejlépe vyplněný formulář „ohlášení poplatkové povinnosti“) na e-mail podatelna@cernilov.cz, tím zaregistruje osoby, za něž bude poplatek odvádět a následně může platit za celou domácnost pouze pod jedním variabilním symbolem.

Ohlašovací povinnost – poplatník má povinnost se ohlásit na obecní úřad v Černilově nejpozději do 30ti dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti, tj. nejčastěji přihlášení k trvalému pobytu nebo koupě nemovité věci (byt, RD, rekreační objekt). Informaci o trvale přihlášených osobách máme na obecním úřadu k dispozici, proto se tato ohlašovací povinnost bude prakticky vztahovat pouze na osoby, které v Černilově nabydou nebo pozbydou nemovitou věc (byt, RD, rekreační objekt), aniž by se přihlásily k trvalému pobytu. Pokud jste tedy k trvalému pobytu v obci přihlášeni, máte svoji základní ohlašovací povinnost k 1. 1. 2022 splněnou.

Sazba poplatku v roce 2022:

    * osoba trvale bydlící v obci 600,- Kč/rok, resp. 50 Kč/měsíc, pokud netrvala povinnost celý rok
    * za „rekreační“ objekt 600,- Kč/rok, resp. 50 Kč/měsíc, pokud netrvala povinnost celý rok

Poplatek je splatný jednorázově do 28. 2. příslušného kalendářního roku, resp. do 15tého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém povinnost vznikla.  

Příklad: pan Horák se přihlásí k trvalému pobytu dne 12. 3. 2022. Jeho poplatková povinnost bude 500 Kč (neplatí za leden a únor) a poplatek je splatný do 15. 4. 2022.

Osvobození od poplatku je vyjmenováno ve vyhlášce a týká se zejména dětí, která mají trvalý pobyt v obci, ale dlouhodobě jsou v dětském domově, ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči apod., dále osob se zdravotním postižením a seniorů, umístěných v domově pro seniory, chráněném bydlení apod. a osob závislých na pomoci jiné osoby. Nárok na osvobození je potřeba doložit průkazným potvrzením, nevzniká automaticky.

Úleva od poplatku ve výši 300 Kč/ročně, resp. 25 Kč/měsíc: děti s trvalým pobytem v obci, které v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 6 let.

Příklad: pan Horák bydlí v Černilově, se ženou a 2 dětmi ve věku 3 a 8 let. Všichni jsou trvale hlášeni v obci. Jejich roční poplatková povinnost bude 3 x 600 Kč + 1x 300 Kč = 2.100 Kč.

Příklad: pan Horák bydlí v Černilově, se ženou a 2 dětmi ve věku 3 a 8 let. Všichni jsou trvale hlášeni v obci. Dále se starají o babičku, která je trvale hlášena v obci, ale je osobou závislou na pomoci jiné osoby (dle zákona o sociálních službách). Horákovi doložili rozhodnutí Úřadu práce, týkající se babičky. Jejich roční poplatková povinnost je 3 x 600 Kč + 1x 300 Kč + 1x 0 Kč = 2.100 Kč.

Platbu poplatku bude možné provést:

    * v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Černilově
     * převodním příkazem na účet obce Černilov

Pro správnou identifikaci platby bude důležité zadat platbu se správným variabilním symbolem. Ten vám bude přiřazen dle údajů v naší evidenci a zašleme vám ho v informaci o vaší poplatkové povinnosti.

Oznámení o poplatkové povinnosti, výzva k úhradě poplatku:

Do konce letošního roku vám doručíme informaci o vaší poplatkové povinnosti v roce 2022, ve které budou uvedeny zejména informace o osobách trvale hlášených na vašem čísle popisné (u bytových domů dle bytů), výši poplatku, variabilní symboly pro jednotlivé platby a možnosti úhrady poplatku.

Prosba o součinnost:

V případě, že budete chtít některé údaje dle naší evidence ověřit (např. osoby trvale přihlášené na vašem čp.) nebo budete chtít uplatnit osvobození od poplatku či budete chtít nahlásit společného plátce poplatku za více osob, prosíme vás o vyplnění formuláře „Ohlášení poplatkové povinnosti“, který vám zašleme také v informačním dopise, nebo bude ke stažení na stránkách obce. Konkrétní dotazy budeme vyřizovat osobně (B. Burdychová, J. Horáková, M. Dušková), telefonicky (495 433 111, 495 431 221, 604 180 135) nebo mailem (podatelna@cernilov.cz, uctarna@cernilov.cz).

Budete-li v mimořádném případě potřebovat nastavit pro platbu poplatku splátkový kalendář, kontaktujte nás s předstihem na tel.: 495 433 111 nebo mailu uctarna@cernilov.cz, abychom společně předešli vymáhacímu řízení a navyšování poplatku za pozdní úhradu.

Na závěr je důležité zdůraznit, že nově vybíraný poplatek bude použit na úhradu nejen nákladů na pravidelný odvoz komunálního odpadu, ale i tříděného odpadu z kontejnerů rozmístěných po obci a odpadů vybíraných prostřednictvím sběrného dvora atd. Přestože jako obec přecházíme na „paušální“ poplatek za sběr odpadu, je i nadále velmi důležité třídit odpad, protože za vytřídění odpadu získává obec odměnu, která náklady snižuje, a ovlivní tak výši poplatku stanovenou pro další období.

aktualizováno: 20. 9. 2021 11:54, Barbora Burdychová

Novinky z úřadu a obce

aktualizace stránky: 24. 1. 2022

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 24. 01.2022

Hlášení z rozhlasu


Informujeme občany, že z důvodu karantény,  je od dnešního dne  uzavřena ordinace praktického lékaře pana MUDr.Obereitera.


Připomínáme občanům, že je na Obecním úřadu v Černilově vybírán místní poplatek ze psů. Poplatek činí 200 Kč ročně za psa a je splatný 31.3.2022. Poplatek je možné uhradit v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo na účet obce. V případě, že využijete možnosti uhradit poplatek bankovním převodem, uveďte do variabilního symbolu platby číslo popisné vašeho domu a do textu pro příjemce uveďte jméno plátce poplatku.


Ve čtvrtek 27.1.2022 přijede soukromá firma z Dolan, která bude prodávat jablka, zeleninu a brambory. Prodej se uskuteční v 11:00 hodin před obchodem Hruška.


Dne 3.2.2022 je plánovaná odstávka elektrické energie v obci Černilov. Odstávka bude od 7:30 do 15:30 hodin. Seznam popisných čísel najdete na webu obce nebo na nástěnce v budově Obecního úřadu. Zároveň informujeme, že teto den bude uzavřen obecní a stavební úřad, knihovna a pošta.


Vzhledem k velkému zájmu o cvičení pro nejmenší děti s rodiči v Kulturním a spolkovém domě v Černilově bude od středy od 26. 1. 2022 přidána ještě další hodina. Skupinky se tak rozdělí podle věku, aby bylo možné lépe přizpůsobit dětem program. Rozdělení je však jen orientační, pokud by vám časově nevyhovovalo, je samozřejmě možné přijít dle vašich možností.

Cvičení

pro děti 8 - 23 měsíců 15:00 - 16:00

pro děti 2 - 3 roky 16:15 - 17:15


Vstupné 50 Kč/rodina

Cvičení vedou zkušené lektorky Creato Linda a Petra
Úřad
Uzavření ordinace - MUDr. Oberreiter
Obec

aktualizace článku: 24. 1. 2022

Uzavření ordinace - MUDr. Oberreiter

  • Barbora Burdychová
  • 55
Uzavření úřadu, knihovny, pošty
Obec

aktualizace článku: 20. 1. 2022

Uzavření úřadu, knihovny, pošty

  • Barbora Burdychová
  • 42
Místní poplatek ze psů
Úřad

aktualizace článku: 14. 1. 2022

Místní poplatek ze psů

  • Barbora Burdychová
  • 53
Informace ke svozu popelnic
Obec

aktualizace článku: 14. 1. 2022

Informace ke svozu popelnic

  • Barbora Burdychová
  • 97
Pozor na podvody přes inzerát
Obec

aktualizace článku: 13. 1. 2022

Pozor na podvody přes inzerát

  • Jana Žárská
  • 39