Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Ráda bych vám touto cestou vysvětlila nejdůležitější pravidla a povinnosti stanovené v této vyhlášce:

Poplatník poplatku – je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu nebo k dočasnému pobytu u cizinců a dále vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby pro rekreaci, která je umístěna na území obce a ve které není trvale přihlášena žádná fyzická osoba. Pokud tedy osoba např. s trvalým pobytem v Hradci Králové vlastní v Černilově rodinný dům, ve kterém není nikdo trvale přihlášen, pak základní poplatek za osobu platí v Hradci Králové, ale protože je původcem odpadu i v Černilově, bude povinna hradit poplatek v základní výši za nemovitou věc i v Černilově.  Poplatek se bude týkat i osob, které neměly se svozovou firmou smlouvu na svoz odpadu dosud uzavřenou.

Za nezletilé děti a osoby omezené na svéprávnosti přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce nebo opatrovníka. Je-li zákonných zástupců (rodiče) nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Vyhláška se nevztahuje na právnické osoby a podnikatele, ti musí řešit svoz odpadu se svozovou firmou sami za sebe, nikoliv odkládáním odpadu z podnikatelské činnosti na sběrný dvůr obce či na místa pro sběr tříděného odpadu určená.  

Plátce poplatku  - pokud chce za všechny členy domácnosti odvést poplatek jeden člen rodiny, tzv. plátce poplatku, musí za domácnost odeslat informaci (nejlépe vyplněný formulář „ohlášení poplatkové povinnosti“) na e-mail podatelna@cernilov.cz, tím zaregistruje osoby, za něž bude poplatek odvádět a následně může platit za celou domácnost pouze pod jedním variabilním symbolem.

Ohlašovací povinnost – poplatník má povinnost se ohlásit na obecní úřad v Černilově nejpozději do 30ti dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti, tj. nejčastěji přihlášení k trvalému pobytu nebo koupě nemovité věci (byt, RD, rekreační objekt). Informaci o trvale přihlášených osobách máme na obecním úřadu k dispozici, proto se tato ohlašovací povinnost bude prakticky vztahovat pouze na osoby, které v Černilově nabydou nebo pozbydou nemovitou věc (byt, RD, rekreační objekt), aniž by se přihlásily k trvalému pobytu. Pokud jste tedy k trvalému pobytu v obci přihlášeni, máte svoji základní ohlašovací povinnost k 1. 1. 2022 splněnou.

Sazba poplatku od roku 2024:

    * osoba trvale bydlící v obci 800,- Kč/rok, resp. cca 67 Kč/měsíc, pokud netrvala povinnost celý rok
    * za „rekreační“ objekt 800,- Kč/rok, resp. cca 67 Kč/měsíc, pokud netrvala povinnost celý rok

Poplatek je splatný jednorázově do 28. 2. příslušného kalendářního roku, resp. do 15tého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém povinnost vznikla.  

Osvobození od poplatku je vyjmenováno ve vyhlášce a týká se zejména dětí, která mají trvalý pobyt v obci, ale dlouhodobě jsou v dětském domově, ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči apod., dále osob se zdravotním postižením a seniorů, umístěných v domově pro seniory, chráněném bydlení apod. a osob závislých na pomoci jiné osoby. Nárok na osvobození je potřeba doložit průkazným potvrzením, nevzniká automaticky.

Úleva od poplatku ve výši 400 Kč/ročně, děti s trvalým pobytem v obci, které v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 6 let.

Platbu poplatku bude možné provést:

    * v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Černilově
     * převodním příkazem na účet obce Černilov

Pro správnou identifikaci platby bude důležité zadat platbu se správným variabilním symbolem. Ten vám bude přiřazen dle údajů v naší evidenci a zašleme vám ho v informaci o vaší poplatkové povinnosti.

Oznámení o poplatkové povinnosti, výzva k úhradě poplatku:

V případě, že jste nahlásili kontaktní e-mail, bude vám začátkem roku doručen předpis k poplatku.

Prosba o součinnost:

V případě, že budete chtít některé údaje dle naší evidence ověřit (např. osoby trvale přihlášené na vašem čp.) nebo budete chtít uplatnit osvobození od poplatku či budete chtít nahlásit společného plátce poplatku za více osob, prosíme vás o vyplnění formuláře „Ohlášení poplatkové povinnosti“, který vám zašleme také v informačním dopise, nebo bude ke stažení na stránkách obce. Konkrétní dotazy budeme vyřizovat osobně (B. Burdychová, J. Horáková, M. Dušková), telefonicky (495 433 111, 495 431 221, 604 180 135) nebo mailem (podatelna@cernilov.cz, uctarna@cernilov.cz).

Na vyžádání vám vystavíme potvrzení o úhradě poplatku.

Budete-li v mimořádném případě potřebovat nastavit pro platbu poplatku splátkový kalendář, kontaktujte nás s předstihem na tel.: 495 433 111 nebo mailu uctarna@cernilov.cz, abychom společně předešli vymáhacímu řízení a navyšování poplatku za pozdní úhradu.

Na závěr je důležité zdůraznit, že nově vybíraný poplatek bude použit na úhradu nejen nákladů na pravidelný odvoz komunálního odpadu, ale i tříděného odpadu z kontejnerů rozmístěných po obci a odpadů vybíraných prostřednictvím sběrného dvora atd. Přestože jako obec přecházíme na „paušální“ poplatek za sběr odpadu, je i nadále velmi důležité třídit odpad, protože za vytřídění odpadu získává obec odměnu, která náklady snižuje, a ovlivní tak výši poplatku stanovenou pro další období.

publikováno: 20. 9. 2021 11:54, Barbora Burdychová

Novinky z úřadu a obce

publikováno: 11. 7. 2024

Vítání občánků

Vítání nových občánků

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, není možné využívat údaje z evidence obyvatel.

Úřad

publikováno: 11. 7. 2024

Přijaté dotace

Obnova mostku na spojovací silnici mezi obcemi Divec a Černilov

4. 7. 2024

Celková rekonstrukce mostku ev. č. M3, který přemosťuje Librantický potok na místní komunikaci mezi obcemi Černilov a Divec na hranici těchto katastrálních území.

Úřad

publikováno: 10. 7. 2024

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 10. 07. 2024

Informujeme občany, že od pátku 12. 7. do středy 17. 7. 2024 bude rekonstruovaná komunikace ke katolickému kostelu zcela uzavřena z důvodu pokládky asfaltových vrstev. Nebude možné ji jakkoli využívat. 

Úřad
Aktuálně z rekonstrukce u katolického hřbitova - uzavírka
Obec

publikováno: 10. 7. 2024

Aktuálně z rekonstrukce u katolického hřbitova - uzavírka

  • Petra Kubařová
  • 91

publikováno: 9. 7. 2024

Volby

Volby do zastupitelstev krajů 2024 a volby do Senátu Parlamentu České republiky 2024

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů  a volby do Senátu rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 147/2024 Sb

Úřad

publikováno: 8. 7. 2024

Základní informace

O mikroregionu

Mikroregion Černilovsko vznikl 28. 9. 1999 nejprve jako volné sdružení obcí bez právní subjektivity. Po vzniku nového zákona o obcích se k 11. 4. 2002 transformoval na svazek obcí. Hranice Mikroregionu přirozeně vyplynuly z území bývalé střediskové obce, která plnila svou funkci do roku 1990.

Obec