Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Jak správně třídit


Proč a jak třídit odpad v Černilově

Tříděním odpadu ušetříte životní prostředí i náklady obce za poplatky za svoz odpadu.

Obec Černilov nevybírá poplatky od občanů za likvidaci odpadu, každá domácnost má uzavřenou svou vlastní smlouvu na svoz a likvidaci odpadu ve zvolené frekvenci (popelnice).

Likvidaci ostatního odpadu, vzniklého na území obce, je obec povinna ze zákona zajistit na vlastní náklady. Za ukládání odpadů na skládky je obec tedy povinna platit poplatek. Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu, za uložení nebezpečného odpadu se dále platí riziková složka. Poplatek od obce vybírá provozovatel skládky při uložení odpadů na skládku dle platného zákona o odpadech. V naší obci zajišťuje likvidaci vzniklého odpadu firma MARIUS PEDERSEN a.s.; stavební odpad je odvážen na recyklační středisko firmy ENVISTONE v Předměřicích nad Labem.

Papír ze sběrného dvora vykupuje firma NAPOS a.s. v Předměřicích nad Labem a kovový odpad firma HOFER Metal s.r.o. v Třebechovicích pod Orebem.

V roce 2017 byly externí náklady obce na zajištění sběru a likvidace odpadu následující:

svoz velkoobjemového směsného komunálního odpadu (sběrný dvůr)

Kč 568.318

pravidelný svoz tříděného odpadu z kontejnerů (sklo, papír, plast)

Kč 662.902

svoz stavebního odpadu, suti 

Kč 148.831

svoz nebezpečného odpadu

Kč 28.592

Jak je patrno, na systém nakládání s odpady obec přispívá nemalou částkou ze svého rozpočtu. Za jeden svoz tuny nevytříděného odpadu platí obec aktuálně částku 2.961 Kč. Čím menší bude výše tohoto příspěvku, tím více peněz bude možno použít v naší obci na jiné účely.

Obec Černilov se zapojila do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití tříděných obalových odpadů (plasty, papír, sklo), s cílem co možná nejvíce snížit náklady na jeho likvidaci, resp. umožnit jeho případnou recyklaci.

Obec má dále uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení ze sběrného dvora s kolektivními systémy Asekol, Ekolamp a Elektrowin.

Za takto vytříděný a zpětně odebraný odpad získává obec odměnu, která se odvíjí od množství předaného odpadu. V roce 2017 to byla odměna za vytříděný odpad ve výši:

pravidelný svoz tříděného odpadu z kontejnerů (EKO-KOM)

Kč 450.050

zpětný odběr elektrozařízení (Asekol, Ekolamp, Elektrowin)

Kč 11.588

výkup papíru a kovů ze sběrného dvora (NAPOS, HOFER)

Kč 18.900 

Jak lze třídit odpad v naší obci?

papír – kontejnery na tříděný odpad, sběr papíru v ZŠ (termíny na webu školy), sběrný dvůr (kartony)

plasty – kontejnery na tříděný odpad

pytlový svoz nápojových kartonů (oranžové pytle) – kontejnery na tříděný odpad
Obaly TetraPak (krabice od mléka, džusu atp.) jsou sváženy spolu s plasty, a to v oranžových pytlích, které můžete zdarma získat na OÚ v Černilově; naplněný pytel stačí postavit vedle kontejneru na plasty.

sklo – kontejnery na tříděný odpad

velkoobjemový odpad z domácností – sběrný dvůr; např. linolea, umyvadla, starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, drobný stavební odpad, pneumatiky z osobních aut. V případě, že plánujete vyprodukovat tohoto odpadu velké množství (provádíte rekonstrukci domu, atp.), objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

nebezpečný odpad – mobilní svoz - firma Marius Pedersen provádí 2x do roka sběr nebezpečného odpadu na předem oznámených místech v obci; (oleje, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, staré léky, pesticidy,….); při předání nebezpečného odpadu je vždy nutné vyčkat příjezdu mobilní svozové firmy, nikdy neponechávejte nebezpečný odpad na místě

oděvy, obuv – sběrný dvůr – kontejner na použité šatstvo a obuv od Diakonie Broumov, která zajišťuje pravidelný odvoz. Zde je možné, v době provozu sběrného dvora, odkládat použité ošacení a tak pomoci potřebným (ošacení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, deky, peřiny a polštáře, spacáky, nepoškozenou obuv /páry bot, prosíme, svažte gumičkou/).

kovový odpad, železný šrot – sběrný dvůr nebo při tzv. „železné sobotě“, kterou zajištuje na jaře SDH Černilov

elektroodpad – sběrný dvůr; tzv. „zpětně odebírané elektrozařízení“ je výhradně elektrozařízení pocházející z domácností (zářivky, výbojky, ledničky, mrazničky, počítače, rádia, vysavače…). Za elektrozařízení se nepovažuje výrobek, který je rozebrán či nějakým způsobem zpracován. Takovéto zařízení musí mít být posouzeno jako odpad, v některých případech dokonce jako nebezpečný odpad.

baterie, monočlánky – sběrný dvůr, papírové krabice na baterie na OÚ či v ZŠ

zbytkový směsný odpad (komunál) – každá domácnost má uzavřenu smlouvu; svoz probíhá podle svozového kalendáře v dohodnutém intervalu

odpad ze hřbitovů - za katolickým a evangelickým hřbitovem jsou umístěny vanové kontejnery na odpad ze hřbitovů; prosíme, neodkládejte do nich žádný jiný odpad z domácností!

biologicky odbouratelný odpad (ze zahrádek) – sběrný dvůr nebo po dohodě s obsluhou sběrného dvora je možnost zapůjčení klíčů od sběrného místa „PLATO“ na záhumení cestě – zde je potřeba umístit pouze biologický odpad a pouze na určených místech; stává se, že je odpad vysypán před uzavřenou bránu plata!

Mikroregion Černilovsko podal letos žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup kompostérů pro domácnosti. Pokud bude žádost podpořena, budou kompostéry dodány v první polovině příštího roku. Jejich zavedením by se mělo snížit množství směsného komunálního odpadu v popelnicích.

Zásady správného třídění odpadů

 • dodržujte pokyny uvedené na nádobách (kontejnerech)
 • odkládejte odpad jen do příslušných nádob
 • nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi
 • zmenšujte objem odpadu
 • dodržujte pořádek v okolí kontejnerů; na tato sběrná místa nepatří žádný jiný odpad z domácností!

Jaké odpady patří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad:

Kontejnery na sklo                                      

 • nevratné láhve bez uzávěrů                        
 • sklenice od kompotů apod.                           
 • lahvičky od kosmetiky, lahvičky od mycích prostředků                  
 •  okenní skla, tabulková skla ze skříní                              
 • skleněné nádobí, skleněné střepy                                            

Sklo (GL) můžeme v řadě měst a obcí třídit zvlášť do zelených kontejnerů na barevné sklo) a bílých kontejnerů na bílé sklo. Číslovka 70 za značkou GL označuje bílé sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnědé sklo.

Kontejnery na plasty

 • PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté)
 •  igelity, sáčky, tašky, čisté folie
 • vymyté kelímky od potravin bez víček
 • krabičky od pokrmových tuků
 • obaly od mycích prostředků, prázdné obaly od kosmetiky
 • misky, kbelíky, hračky, plastové výrobky

Obaly označených následujícími značkami jsou plasty a patří do žlutých kontejnerů. Zkratku PET najdeme nejvíce na klasické „petce“- láhvi od nápojů. Málo obvyklý lineární polyetylén má označení HDPE 2, rozvětvený polyetylén má zkratku LDPE 4. Obal z polypropylénu (například potravinové kelímky) je označený PP 4 a polystyrén PS 6.

Kontejnery na papír

 • noviny, časopisy, sešity, knihy, kancelářský papír
 • katalogy, reklamní letáky, papírové obaly, karton a lepenka
 • papírové krabice – před vložením do kontejneru rozkládejte, ušetříte tak místo v kontejneru!

Do modrého kontejneru na papír patří všechny obaly se zkratkou PAP. Čísla 20, 21 a 22 upřesňují druh papíru. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 běžný papír.

Stanoviště kontejnerů na třídění odpadů (plasty, papír a sklo):

Kontejnerové stání I. (dolní konec Malé Strany)

2x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání II. (Malá Strana „U Havelků“)

2x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání III. (Malá Strana „U MSIO“)    

2x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání IV. („Škvárák“ - u Bukovské silnice) 

3x plast1x papír
2x sklo
Kontejnerové stání V. (u Vančáku) 

2x plast1x papír
2x sklo
Kontejnerové stání VI. (u sportovního areálu) 

2x plast1x papír
2x sklo
Kontejnerové stání VII. (horní konec – „k myslivcům“) 

2x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání VIII. (autobusová zastávka „Kino“)

3x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání IX. („v sídlišti)       

2x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání X. („parkoviště u ZŠ“)  

2x plast2x papír
 2x sklo
Stanoviště kontejnerů v areálu ZŠ Černilov  

1x plast1x papír
1x sklo
Černilov („U Mixu“) 

1x plast1x papír
1x sklo
Černilov („U Šulců“) 1x sklo
Černilov („U Matese“) 1x sklo
Černilov („Horní konec - bytovky“)   1x sklo
Újezd (střed obce) 

2x plast1x papír
1x sklo
Újezd (ke skládce)  

1x plast
1x sklo
Bukovina (střed obce) 

2x plast1x papír
2x sklo

Kontejnery na plast jsou vyváženy pravidelně každý týden v pondělí a ve čtvrtek, kontejnery na papír pak každý týden ve středu; kontejnery na sklo jsou vyváženy na základě oznámení obce svozové firmě. Informaci o tom, že je kontejner ve vašem okolí plný můžete sdělit na tel. 495 431 221, podatelna OÚ. Svoz je zajištěn v nejbližším možném termínu.

Provoz sběrného dvora

Název místa odběru:                        Údržba obce Černilov
Adresa:                                                 Černilov 34
PSČ:                                                      503 43
Kontaktní osoba:                               Václav Koreš
Telefon:                                                731 922 694

Otevírací doba:

Měsíc
Denod - do
březen - listopad
čtvrtek
15:00 - 17:00

sobota9:00 - 11:00
listopad - dubensobota 9:00 - 11:00


Obecné informace:

Sběrný dvůr má zpevněnou plochu, je oplocen, zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob a v provozní době je přítomná obsluha. Obsluha sběrného dvora vydává potvrzení o předání elektrozařízení pouze na žádost odevzdávajícího.

Toto místo není určeno pro odpady z podnikatelské činnosti, ani pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti při přestavbě domů či bytů, ani z vyklízení pozůstalostí, atd. Sběrný dvůr slouží jako jedno z míst pro mobilní sběr nebezpečného odpadu, a to jenom v termínech vyhlášených svozovou firmou. Během roku není možno nebezpečný odpad na sběrném dvoře skladovat!

Na sběrném místě je vybírán tento odpad:

 • velkoobjemový komunální odpad z domácností
 • elektroodpad
 • sběr použitého ošacení
 • papír – kartony
 • železný šrot
 • stavební suť v malém množství z drobných oprav

Pracovníci obecního úřadu zajišťují také pořádek v obci a jejím okolí, čistí nepořádek po příkopech a odhozené odpadky po obci. Po celé obci jsou proto rozmístěny odpadkové koše i koše na psí exkrementy, tak aby byl tento nepořádek minimalizován.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD A ŽE POMÁHÁTE UDRŽOVAT POŘÁDEK V NAŠÍ OBCI!

Důležité odkazy:

www.trideniodpadu.cz – zde najdete informace o celém odpadovém procesu

publikováno: 5. 3. 2021 09:48, Barbora Burdychová

Novinky z úřadu

publikováno: 25. 9. 2023

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 25.09.2023

Římskokatolická farnost Číbuz vás srdečně zve na tradiční svatováclavský koncert, který se bude konat ve středu v 18:00 hodin v kostele sv. Václava v Číbuzi.

Úřad

publikováno: 22. 9. 2023

Dotace z rozpočtu obce

Informace o poskytování dotací z rozpočtu obce Černilov:

Jana Horáková, hlavní účetní a správce rozpočtu obce

tel.: 607 529 451
e-mailuctarna@cernilov.cz

Úřad
Místní poplatek za odpadové hospodářství od roku 2024
Úřad

publikováno: 15. 9. 2023

Místní poplatek za odpadové hospodářství od roku 2024

 • Barbora Burdychová
 • 97
Výběrové řízení vedoucí stavebního úřadu
Úřad

publikováno: 30. 8. 2023

Výběrové řízení vedoucí stavebního úřadu

 • Barbora Burdychová
 • 54
Výběrové řízení referent/ka stavebního úřadu
Úřad

publikováno: 30. 8. 2023

Výběrové řízení "referent/ka stavebního úřadu"

 • Barbora Burdychová
 • 69
Zasedání obecního zastupitelstva
Úřad

publikováno: 25. 8. 2023

Zasedání obecního zastupitelstva

 • Barbora Burdychová
 • 84