Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Proč a jak třídit odpad v Černilově

Vážení občané,

odpadové hospodářství všech obcí čeká v následujících letech nejedna zatěžkávací zkouška a každý z nás s ohledem na aktuální situaci asi tak nějak tuší, že bude třeba i v této oblasti šetřit. Hlavní určující silou je ZÁKON O ODPADECH, který jasně říká, že obce produkující nadlimitní množství směsných odpadů budou platit rok od roku více peněz za každou vytvořenou tunu odpadu.

Obec Černilov se už dlouhá léta snaží vytvořit podmínky pro co největší třídění odpadu (vytvoření dostatečného počtu sběrných „hnízd“ s kontejnery na separovaný odpad, vytvoření sběrného místa s potřebnou kapacitou, zajištění mobilních svozů nebezpečných odpadů, zajištění likvidace bioodpadu).

Přesto se nedaří zcela úspěšně plnit tzv. separační cíle, které nám ukládá platná legislativa (cíl 60 %, realita sotva 25 %). Ruku v ruce se zvyšováním mezd, cen pohonných hmot, změnou sazby DPH z 15 % na 21 % apod. se náklady na svoz netříděných, ale i tříděných odpadů neustále zvyšují (meziročně kolem 10 %).

Náklady na jednoho obyvatele naší obce činily v roce 2023 cca 1 800 Kč/osobu/rok. Občan tak na odpadové hospodářství pouze přispívá a obec ze svého rozpočtu další milionové částky doplácí. Tyto vynaložené finanční prostředky by se daly využít zcela jistě efektivněji.

Z výše uvedených důvodů jsme byli nuceni základní sazbu navýšit z 600 Kč/osobu/rok na 800 Kč/osobu/rok a po analýze letošního roku se bude zvažovat další navýšení. Je ale zřejmé, že navyšování poplatků není řešením. Proto plánujeme v letošním roce zavést tzv. systém „ode dveří ke dveřím“.

V prvním kroku bude každá domácnost na náklady obce vybavena popelnicemi na sběr papíru a plastů, bude tedy mít k dispozici sadu 3 popelnic. Obcím, které tento systém v minulosti zavedly, významně kleslo množství produkovaného směsného odpadu a zároveň se významně zvedla kvalita odpadů vytříděných, za které je obec finančně odměňována. Jsem přesvědčen, že i v Černilově zavedení tohoto systému povede ke konsolidaci vynaložených nákladů na odpadové hospodářství, i když bude pro někoho možná trochu oříšek, kam nové nádoby na svém pozemku umístit.

Novinkou pro rok 2024 je možnost odkládání nápojových plechovek (ochucené limonády, nealko pivo) a tetrapaků přímo do nádob na plast. Zavedení tohoto tzv. multikomoditního sběru je dalším vstřícným krokem pro zvýšení efektivnosti a snížení nákladovosti likvidace odpadů. Věřím, že to všichni zodpovědní třídiči ocení.

Jasné je jedno – levnější už to nebude. Problém rostoucích nákladů neprohlubují zodpovědní občané, kteří poctivě třídí a zároveň vzniku odpadu předcházejí, ale Ti nezodpovědní, kteří svou pohodlností vytvářejí nadměrné množství netříděného odpadu, jehož cena bude v průběhu dalších let násobně růst. Mávnutí rukou s poznámkou,že „se to stejně všechno sype na jednu hromadu“ jsou mimo realitu a nevede to k ničemu jinému, než k růstu nákladů na likvidaci odpadů pro všechny.

Děkuji všem, kteří se chovají solidárně a zodpovědně a přispívají tak k dlouhodobé udržitelnosti a efektivitě odpadového hospodářství naší obce. Protože jaké si to uděláme, takové to budeme mít.

Ing. Petr Staša, starosta obce Černilov

Jak lze třídit odpad v naší obci?

papír – kontejnery na tříděný odpad, sběr papíru v ZŠ (termíny na webu školy), sběrný dvůr (kartony)

plasty – kontejnery na tříděný odpad

 • Novinkou pro rok 2024 je možnost odkládání nápojových plechovek (ochucené limonády, nealko pivo) a tetrapaků přímo do nádob na plast.

sklo – kontejnery na tříděný odpad

velkoobjemový odpad z domácností – sběrný dvůr; např. linolea, umyvadla, starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, drobný stavební odpad. V případě, že plánujete vyprodukovat tohoto odpadu velké množství (provádíte rekonstrukci domu, atp.), objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

nebezpečný odpad – mobilní svoz - firma Marius Pedersen provádí 2x do roka sběr nebezpečného odpadu na předem oznámených místech v obci; (oleje, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, staré léky, pesticidy,….); při předání nebezpečného odpadu je vždy nutné vyčkat příjezdu mobilní svozové firmy, nikdy neponechávejte nebezpečný odpad na místě

oděvy, obuv – sběrný dvůr, stanoviště u Sokolovny a u MSio – kontejner na použité šatstvo a obuv od Diakonie Broumov, která zajišťuje pravidelný odvoz. Zde je možné, v době provozu sběrného dvora, odkládat použité ošacení a tak pomoci potřebným (ošacení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, deky, peřiny a polštáře, spacáky, nepoškozenou obuv /páry bot, prosíme, svažte gumičkou/).

kovový odpad, železný šrot – sběrný dvůr nebo při tzv. „železné sobotě“, kterou zajištuje na jaře SDH Černilov

elektroodpad – sběrný dvůr; tzv. „zpětně odebírané elektrozařízení“ je výhradně elektrozařízení pocházející z domácností (zářivky, výbojky, ledničky, mrazničky, počítače, rádia, vysavače…). Za elektrozařízení se nepovažuje výrobek, který je rozebrán či nějakým způsobem zpracován. Takovéto zařízení musí mít být posouzeno jako odpad, v některých případech dokonce jako nebezpečný odpad.

baterie, monočlánky – sběrný dvůr, papírové krabice na baterie na OÚ či v ZŠ

odpad ze hřbitovů - za katolickým a evangelickým hřbitovem jsou umístěny vanové kontejnery na odpad ze hřbitovů; prosíme, neodkládejte do nich žádný jiný odpad z domácností!

biologicky odbouratelný odpad (ze zahrádek) – kompostéry, sběrný dvůr nebo po dohodě s obsluhou sběrného dvora je možnost zapůjčení klíčů od sběrného místa „PLATO“ na záhumení cestě – zde je potřeba umístit pouze biologický odpad a pouze na určených místech; stává se, že je odpad vysypán před uzavřenou bránu plata!

Zásady správného třídění odpadů

 • dodržujte pokyny uvedené na nádobách (kontejnerech)
 • odkládejte odpad jen do příslušných nádob
 • nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi
 • zmenšujte objem odpadu
 • dodržujte pořádek v okolí kontejnerů; na tato sběrná místa nepatří žádný jiný odpad z domácností!

Jaké odpady patří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad:

Kontejnery na sklo                                      

 • nevratné láhve bez uzávěrů                        
 • sklenice od kompotů apod.                           
 • lahvičky od kosmetiky, lahvičky od mycích prostředků                  
 •  okenní skla, tabulková skla ze skříní                              
 • skleněné nádobí, skleněné střepy                                            

Sklo (GL) můžeme v řadě měst a obcí třídit zvlášť do zelených kontejnerů na barevné sklo) a bílých kontejnerů na bílé sklo. Číslovka 70 za značkou GL označuje bílé sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnědé sklo.

Kontejnery na plasty

 • PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté)
 •  igelity, sáčky, tašky, čisté folie
 • vymyté kelímky od potravin bez víček
 • krabičky od pokrmových tuků
 • obaly od mycích prostředků, prázdné obaly od kosmetiky
 • misky, kbelíky, hračky, plastové výrobky

Obaly označených následujícími značkami jsou plasty a patří do žlutých kontejnerů. Zkratku PET najdeme nejvíce na klasické „petce“- láhvi od nápojů. Málo obvyklý lineární polyetylén má označení HDPE 2, rozvětvený polyetylén má zkratku LDPE 4. Obal z polypropylénu (například potravinové kelímky) je označený PP 4 a polystyrén PS 6.

Kontejnery na papír

 • noviny, časopisy, sešity, knihy, kancelářský papír
 • katalogy, reklamní letáky, papírové obaly, karton a lepenka
 • papírové krabice – před vložením do kontejneru rozkládejte, ušetříte tak místo v kontejneru!

Do modrého kontejneru na papír patří všechny obaly se zkratkou PAP. Čísla 20, 21 a 22 upřesňují druh papíru. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 běžný papír.

Stanoviště kontejnerů na třídění odpadů (plasty, papír a sklo):

Kontejnerové stání I. (dolní konec Malé Strany)

2x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání II. (Malá Strana „U Havelků“)

2x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání III. (Malá Strana „U MSIO“)    

2x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání IV. („Škvárák“ - u Bukovské silnice) 

3x plast1x papír
2x sklo
Kontejnerové stání V. (u Vančáku) 

2x plast1x papír
2x sklo
Kontejnerové stání VI. (u sportovního areálu) 

2x plast1x papír
2x sklo
Kontejnerové stání VII. (horní konec – „k myslivcům“) 

2x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání VIII. (autobusová zastávka „Kino“)

3x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání IX. („v sídlišti)       

2x plast1x papír
1x sklo
Kontejnerové stání X. („parkoviště u ZŠ“)  

2x plast2x papír
 2x sklo
Stanoviště kontejnerů v areálu ZŠ Černilov  

1x plast1x papír
1x sklo
Černilov („U Mixu“) 

1x plast1x papír
1x sklo
Černilov („U Šulců“) 1x sklo
Černilov („U Matese“) 1x sklo
Černilov („Horní konec - bytovky“)   1x sklo
Újezd (střed obce) 

2x plast1x papír
1x sklo
Újezd (ke skládce)  

1x plast
1x sklo
Bukovina (střed obce) 

2x plast1x papír
2x sklo

Kontejnery na plast jsou vyváženy pravidelně každý týden v pondělí a ve čtvrtek, kontejnery na papír pak každý týden ve středu; kontejnery na sklo jsou vyváženy na základě oznámení obce svozové firmě. Informaci o tom, že je kontejner ve vašem okolí plný můžete sdělit na tel. 495 431 221, podatelna OÚ. Svoz je zajištěn v nejbližším možném termínu.

Provoz sběrného dvora

Název místa odběru:                        Údržba obce Černilov
Adresa:                                                 Černilov 34
PSČ:                                                      503 43
Kontaktní osoba:                               Roman Štosek
Telefon:                                                731 922 694

Otevírací doba:

Měsíc
Denod - do
březen - listopad
čtvrtek
15:00 - 17:00

sobota9:00 - 11:00
listopad - dubensobota 9:00 - 11:00


Obecné informace:

Sběrný dvůr má zpevněnou plochu, je oplocen, zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob a v provozní době je přítomná obsluha. Obsluha sběrného dvora vydává potvrzení o předání elektrozařízení pouze na žádost odevzdávajícího.

Toto místo není určeno pro odpady z podnikatelské činnosti, ani pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti při přestavbě domů či bytů, ani z vyklízení pozůstalostí, atd. Sběrný dvůr slouží jako jedno z míst pro mobilní sběr nebezpečného odpadu, a to jenom v termínech vyhlášených svozovou firmou. Během roku není možno nebezpečný odpad na sběrném dvoře skladovat!

Na sběrném místě je vybírán tento odpad:

 • velkoobjemový komunální odpad z domácností
 • elektroodpad
 • sběr použitého ošacení
 • papír – kartony
 • železný šrot
 • stavební suť v malém množství z drobných oprav

Pracovníci obecního úřadu zajišťují také pořádek v obci a jejím okolí, čistí nepořádek po příkopech a odhozené odpadky po obci. Po celé obci jsou proto rozmístěny odpadkové koše i koše na psí exkrementy, tak aby byl tento nepořádek minimalizován.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD A ŽE POMÁHÁTE UDRŽOVAT POŘÁDEK V NAŠÍ OBCI!

Důležité odkazy:

www.trideniodpadu.cz – zde najdete informace o celém odpadovém procesu

publikováno: 25. 4. 2024 10:44, Barbora Burdychová

Novinky z úřadu

obrázek nenalezen
Úřad

publikováno: 10. 6. 2024

Volby - 2. kolo

 • začíná v pátek 27. 9. 14:00 končí v sobotu 28. 9. 14:00
 • Kulturní a spolkový dům
obrázek nenalezen
Úřad

publikováno: 10. 6. 2024

Krajské a senátní volby

 • začíná v pátek 20. 9. 14:00 končí v sobotu 21. 9. 14:00
 • Kulturní a spolkový dům
Zasedání obecního zastupitelstva
Úřad

publikováno: 10. 6. 2024

Zasedání obecního zastupitelstva

 • začíná ve čtvrtek 12. 9. 19:00 - končí v
 • Kulturní a spolkový dům

publikováno: 10. 6. 2024

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 10. 06. 2024

Taneční spolek Creato Černilov vás zve na otevřené tréninky, které proběhnou dnes a zítra v tělocvičně základní školy. Rozpis časů naleznete v událostech na webu obce.

Úřad

publikováno: 10. 6. 2024

Vyjádření pro účely stavebního řízení

Veřejné osvětlení

Podklady a vyjádření pro účely stavebního řízení získáte v aplikaci eŽádost na portálu: https://ezadost.eltodo.cz/VES/

pro společnosti:
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. a
OSVĚTLENÍ TÝNEC, k.s.
Osvětlení a energetické systémy a.s.

Hlášení poruch veřejného osvětlení můžete zdarma na tel.: 800 101 109 nebo poruchy@eltodo.cz

Hasiči Úřad

publikováno: 4. 6. 2024

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad