Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Současnost obce Černilov


Černilov je největší obcí Královéhradeckého kraje. Nachází se cca 4 km severovýchodně od hranic krajského města, Hradce Králové. Obec Černilov tvoří místní části Černilov, Bukovina a Újezd. Celková výměra těchto tří katastrálních území je 2 574 ha. Leží v nadmořské výšce okolo 250 m, nejvyšším bodem území je Tranecký kopec 274 m n. m.

Černilovský obecní úřad spravuje záležitosti matriky a stavebního úřadu. Správní obvod tvoří samostatné obce Černilov, Divec, Lejšovka, Libníkovice, Librantice, Libřice a Výrava. 

V současnosti si Černilov udržuje trend moderní obce s plnou občanskou vybaveností. Je zde Masarykova jubilejní základní a mateřská škola, sportovní areál s fotbalovými hřišti, tenisovými kurty, hřištěm na pétanque,  dětským hřištěm a venkovní posilovnou workout, Sokolovna, Kulturní a spolkový dům, Místní knihovna, pošta, ordinace praktického a zubního lékaře, prodejny potravin, cukrárna, pizzerie s pekárnou a další služby pro veřejnost. Budova Masarykovy jubilejní základní školy navržená významným architektem Oldřichem Liskou byla sice postavena již v roce 1931, ale pro svou nadčasovost je stále architektonickou chloubou obce. Významnými památkami jsou katolický kostel Nalezení svatého Štěpána a dva evangelické kostely. Tzv. dolní (bývalý kostel augspurského vyznání) slouží už mnoho let jako obecní obřadní síň a v roce 2020 byl nově zrekonstruován.

V Černilově, Bukovině i Újezdě kvete v současnosti bohatá spolková činnost. Mnoho akcí během roku zde pořádají hasiči, myslivci, fotbalisti, tenisté, chovatelé, mažoretky Creato Černilov, Klub dobré pohody – Klub seniorů, spolek Ulita Černilov s Klubem maminek Dvoreček, Sokol a další. Aby se všichni tito aktivní lidé sešli a vzájemně poznali, vznikla v roce 2019 akce „Černilovské spolčení“, kde se v jednom dni a na jednom místě všichni prezentují, a vše je zakončeno společnou venkovní zábavou. Tradiční otevřenou akcí pro veřejnost je také červnový festival Černilovský dvůr s koncerty, divadly, výstavami a workshopy. V Bukovině místní obnovili tradiční pouť a je zde aktivní Sokol, v Újezdě zase pořádá celou řadu akcí Spolek přátel Újezda.

Černilov se stal vyhledávanou lokalitou pro bydlení pro své občanské vybavení, zdravé životní prostředí a snadnou dopravní dostupnost z krajského města. Černilovem projíždějí spoje autobusové dopravy na trase Praha - Hradec Králové - Náchod/Nové Město nad Metují. Díky tomu je odtud dobře dostupné krajské město, kam mnoho občanů dojíždí za pracovními či vzdělávacími příležitostmi (zvl. středoškolským a vysokoškolským vzděláním).

V obci vždy převládalo zemědělství, řemeslné živnosti a obchod. Zemědělství prodělalo v porovnání se stavem před deseti lety největší změny. Tehdy v obci působily dva velké zemědělské podniky Borek - nástupce bývalého ZD a Beta - nástupce bývalého státního statku s poměrně velkým počtem zaměstnanců, dnes jsou v obci tři rodinné farmy a společnost HNG Czech se zahraniční účastí, která s několika zaměstnanci a výkonnou technikou obdělává většinu orné půdy. Chovem zvířat se vůbec nezabývá.

Předpokladem pro transformaci zemědělství jsou pozemkové úpravy, které v obci probíhají od roku 1992. V rámci pozemkových úprav byl vyprojektován "Územní systém ekologické stability", což je dokumentace, která pojednává katastry obce mimo zastavěná území a rámcově do naší převážně zorněné půdy zasazuje vodní plochy, biocentra lesního a lučního typu včetně jejich propojení tzv. "biokoridory". Patří sem například úpravy rybníka Kaltouz, lesní biocentrum Boháčův lesík či lokalita Číbr-Háje. Ve spolupráci s občany, mysliveckým sdružením a spolkem Sázíme stromy byly vysázeny nové stromové aleje ke křížku a třešňová za Lukáškovými.

Důležitá je i přístupnost zemědělské půdy, proto již byly vybudovány komunikace Malostranská, Pultrova a Záhumenní cesta. Od roku 1996 probíhají pozemkové úpravy jako "komplexní", které mimo popsané podmínky k racionálnímu hospodaření, ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability uspořádávají i vlastnická práva, pozemky scelují případně dělí a zabezpečují jejich přístupnost a vyrovnání hranic.

V celé obci je zaveden vodovod, plyn, kabelové telefonní rozvody, vysílače mobilních operátorů, bezdrátový a optický internet. Kanalizace v Černilově je napojena na čistírnu odpadních vod.

V oblasti školství disponuje obec Masarykovou jubilejní mateřskou a základní školou, kterou průběžně modernizuje.  Mateřská škola má v provozu pět tříd.  Školní jídelna zajišťuje stravu pro mateřskou i základní školu v Černilově a v Libranticích a obědy pro strávníky z řad veřejnosti. V přípravě je stavba nové víceúčelové haly/tělocvičny. Obec je také zřizovatelem Místní knihovny a Kulturního a spolkového domu, který je využíván pro volnočasové aktivity veřejnosti a obě místa pro celoživotní neformální vzdělávání.

Pokud mluvíme o sportu, v černilovském sportovním areálu jsou k dispozici dvě fotbalová hřiště, dva tenisové a volejbalové kurty, hřiště na pétangue, workout a dětské hřiště. Zvláště v letních měsících jsou všechna sportoviště hojně užívána. Sokolovna, kterou obec také vlastní, byla napojena na vodovod a kanalizaci, bylo v ní zrekonstruováno osvětlení a zavedeno plynové vytápění. V současnosti se zde hraje pro stolní tenis, florbal, koná se zde pravidelný trénink mažoretek, cvičení, plesy, koncerty či divadelní představení.

publikováno: 20. 4. 2023 09:21, OI Admin

Novinky z hasičů a obce

Uzavření ordinace
Obec

publikováno: 2. 5. 2024

Uzavření ordinace

  • Barbora Burdychová
  • 97

publikováno: 24. 4. 2024

Členské obce

Černilov

podatelna@cernilov.cz
http://www.cernilov.cz

Černilov od pradávna byl dědičnou královskou obcí a prvé historické záznamy z 13. století ukazují, že již tehdy se jednalo o významnou, rozlehlou obec s vlastním kostelíkem. Spolu s částmi Bukovina a Újezd má dnes asi 700 domů a přes 2300 obyvatel na k.ú. cca 2 500 ha.

Obec

publikováno: 23. 4. 2024

Zpravodaj

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 2.150 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Obec
Plánované omezení provozu skládky
Obec

publikováno: 16. 4. 2024

Plánované omezení provozu skládky

  • Barbora Burdychová
  • 135
Omezení přístupu na katolický hřbitov
Obec

publikováno: 15. 4. 2024

Omezení přístupu na katolický hřbitov

  • Petra Kubařová
  • 156
MUDr. Oberreiter - ordinace
Obec

publikováno: 15. 4. 2024

MUDr. Oberreiter - ordinace

  • Barbora Burdychová
  • 128