Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

2. světová válka

Rok 1939 - 15. březen, nepříjemný den, padal mokrý sníh. Ráno ohlásil rozhlas okupaci státu. Protože v obci nebylo tehdy ještě mnoho přijímačů, zpráva se rychle rozšířila "ústním podáním". Německé jednotky během dopoledne obsadily kraj. Všude se objevily německo-české plakáty, které podepsal německý generál Blaschovitz a které vyzývaly občany ke klidu a odevzdání zbraní. Za zmínku stojí i to, že hned 15. března došlo ke změně v dopravě. Až dosud se u nás jezdilo vlevo, když již v mnoha státech byla zavedena jízda vpravo. Ke změně došlo celkem hladce, bez problémů. Hned v prvních dnech okupace v rámci akce "Gütter" (Řetěz) zatkla a věznila německá policie Jaroslava Dolanského, představitele komunistické strany v obci. Gestapo se dále zaměřilo na sokolské pracovníky, důstojníky a inteligenci. Zatčen byl i první ředitel měšťanské školy v Černilově Josef Višňák, který pro odbojovou činnost prožil celou válku v koncentračním táboře.

Z místních občanů byli zatčení i Josef Kačer, truhlář a Karel Novák, který pracoval v Baťových závodech ve Zruči n/S.

Na krátkou dobu zatkla německá policie obecního tajemníka Václava Skalického. Německým kontrolorům se totiž v kanceláři obecního úřadu nelíbil obraz "robota", umístěný nad vstupními dveřmi. Tajemníka vyšetřovali několik dní v Hradci Králové, po vysvětlení byl propuštěn. Obraz musel odstranit.

V době persekuce se v obci Újezdě skrýval medik Josef Slánský z Mladé Boleslavi se svým přítelem židovské národnosti. Po válce působil jako lékař v Německu. Josef Slánský se stal ředitelem lázní Jáchymov, stal se z něho významný odborník v radiologii. Hned 15. března 1939 dochází ke znehodnocení měny. Naše měna patřila v předválečné době k nejlepším. Měna se změnila tak, že jedna německá marka = 10 Kč. Němci byli tak zvýhodněni a za svou znehodnocenou měnu mohli bohatě nakupovat, hlavně potraviny, kterých byl v Německu nedostatek.

Německý jazyk se vyučoval postupně na školách jako povinný již od 1. třídy. Výuku kontrolovaly německé úřady. V roce 1939 uzavřely vysoké školy. Brzy bylo zavedeno řízené hospodářství, rolníci povinně odevzdávali své produkty, obilí, maso, mléko. Průmysl se postupně mění v průmysl válečný a je zaveden lístkový systém, později i tzv. tabačenyk a bodový systém na textil. Majitelé nemnohých aut J. Jandík, V. Lorenc, Jar. Horák, V. Dvořák museli dát svá auta "na špalky", protože nedostali příděl benzínu. Mimo MUDr. V. Novotného, obvodního lékaře. Průmysl vyrábí především zbraně, střelivo. Nedostatek potravin, hlavně ve městech, se projevil i tím, že mnozí občané využívali situace a potraviny prodávali za vysoké ceny, zlato a textil. Říkalo se jim "keťasové" nebo "váleční zbohatlíci".

Veškeré označení úřadů, škol, obchodů, měst a obcí muselo být německo - české:

Tschernilow - Černilov
Königgrätz - Hradec Králové
Gemeindeamt - obecní úřad
Schule - škola

Veškeré vyhlášky musely být německo - české. Vyřizování korespondence v úřadech německo-české. Příděly potravin na potravinové lístky bylo nedostatečné, ke konci války byly ještě stále snižovány. Obyvatelé měst byli nuceni se vydávat na vesnice a zde si opatřovat potraviny.Často docházelo i ke kontrolám, které prováděly německé orgány. Kontrolovaly stavy obilí, stavy dobytka apod. Velmi loajálně se chovali za války místní četníci v čele s vrchním strážmistrem Václavem Krutským, kteří se i v této těžké době a těžké službě snažili pomáhat, jak jen mohli.

Za války došlo k nucenému nasazování pracovníků do Německa. Nejvíce postiženými ročníky se staly 1920-21-22. Pracovníci pracovali v Hamburku, Essenu, Berlíně... Zde trpěli nedostatkem jídla a častými nálety spojeneckých letadel. (Teprve v roce 2001 byli finančně za své utrpení odškodněni).

Za války byly zakázány taneční zábavy a kulturní podniky a divadla se hrála pod německou cenzurou. Zavedením zatemnění se obce i města ocitla večer v hluboké tmě. Rolníkům byly povolovány domácí porážky vepřů a mletí obilí. Ze zabíjaček museli odevzdat určitý díl sádla a nedostávali potravinové lístky na maso, mouku. Porušení předpisů bez povolení gestapo tvrdě trestalo.

V době války, hlavně v jejím konci, byli v obci umístěni němečtí vojáci. Mnozí z nich byli přímo přiděleni k rodinám. Ke konci války projížděli obcí i tzv. "národní hosté", Němci, kteří prchali před postupující Rudou armádou. Na vozech, měli jen nejnutnější potřeby. V obcích pro ně museli vyvařovat a dát krmivo pro jejich koně.


Válka měla i své oběti:

Josef Kryl - pracoval na Semilsku v odbojové organizaci. Popraven. Před válkou byl čelným funkcionářem sociálnědemokratické strany v naší obci.

František Kareš - pracoval v odboj. organizaci na Sázavsku. Popraven. Pocházel z místní hudebnické rodiny,sám výborný muzikant.

Jaroslav Zahrádko - jeho otec byl správce st. statku v Černilově. Bydlel v Předměřicích, k naší obci se stále hlásil. Vězněn v koncetračním táboře, kde těsně po osvobození tábora zemřel.

Bedřich Ježek - řezník, zemřel v něm. káznici

Václav Bartoň - absolvent vojenské hudební školy, výborný hudebník. Zemřel v Německu při návratu z koncent. tábora.

Jaroslav Jirouš - příslušník vládního vojska. Poslán s vládním vojskem do Itálie na hlídání tratí, mostů. Přešel do Švýcar, odtud k 1. českos. obrněné brigádě ve Velké Británii. Padl v dubnu 1945 při obléhání pevnosti Dunkerque.


Květnové povstání

Následkem velké sovětské ofenzívy na Odře, počaly se počátkem měsíce května 1945 rozpadávat válečné fronty německých armád. Za jasných nocí bylo slyšet ozvěnu dělostřelecké palby od Vratislavi a z Kladska. Bylo zřejmé, že nastává dlouho očekávaný konec druhé světové války. Od 23. dubna byla ve zdejší škole umístěna německá vojenská jednotka Flughafen Bereich Breslau. 5. května po 13 hodině tato jednotka spěšně opustila naši obec a přemístila se na letiště v Hradci Králové.

Dne 5. května 1945 byl v Praze zahájen otevřený boj proti okupantům, rozhlas vyzval občany, aby přišli pomoci bojující Praze a zúčtovali s nepřítelem. To byl i signál pro naši obec. Hned po výzvě rozhlasu se přihlásila před budovou obecního úřadu řada dobrovolníků, kteří byli ochotni jet do Prahy.

Kromě několika pistolí, přes hrozbu smrti ukrytých ve válce a několika loveckých pušek, nebylo zbraní k zahájení většího boje. Byly proto podnikány akce na získání zbraní. Podle výpovědi Františka Němce, českého zaměstnance letiště, měly být zbraně ukryty ve strážní budově v poli mezi obcemi Bukovina a Rusek. Zbraní se chtěli zmocniti občané Josef Bulis, Václav Dvořák a příslušníci četnictva Václav Volák a Josef Beneš. Když se skupina vracela ze strážní budovy, byla napadena palbou těžkých protiletadlových kulometů a Josef Bulis a Václav Dvořák byli zastřeleni. Druzí se stačili ukrýt v příkopě, byli německými vojáky zajati, vyslýcháni a navečer propuštěni.

Dne 12. května byl zastřeleným vypraven pohřeb z haly školy za doprovodu čestné roty Rudé armády.

Od 8. května táhly obcí hloučky německého vojska, které se vzdávalo, bylo soustředěno do prostoru školy a zde odzbrojováno.

9. května ve 4 hodiny odpoledne objevil se ve vsi první voják Rudé armády. Byl to rozvědčík, který vjel na koni do haly školy a přítomnými občany byl vřele vítán. Později přijelo do obce několik aut s ubytovateli sovětské armády, kteří zajišťovali ubytování pro 1200 příslušníků dělostřeleckého oddílu. Vojáci byli rozmístěni po celé obci a útvar měl velké množství koní.

Za Vachkovými čp. 173 byla zřízena polní nemocnice pro vojáky, kteří byli zraněni při posledních bojích. V naší obci zemřeli tři vojáci, kteří byli nejdříve pohřbeni za katolickým kostelem, později exhumováni a pohřbeni na evangelickém hřbitově do společného hrobu.

Dne 14. května byla uspořádána v naší obci slavnost uvítání Rudé armády. Účinkovala místní dechová hudba a hudba vojenská. Po slavnosti bylo pro vojáky připraveno pohoštění v hale školy. Uvítání RA přednesl starosta Josef Hojný, do ruštiny překládal Josef Vrátný, absolvent obchodní akademie. Za RA poděkoval kapitán Lochman. Slavnosti byl přítomen i velící generál z Hradce Králové.

Dne 18. května počala RA od nás odjíždět směrem na Prahu a odtud do Německa.

Protože místní dobrovolníci nemohli odjet na pomoc Praze, byly hned 5. května ustanoveny hlídky, které měly za úkol zadržet postup německých vojsk. Dobrovolníci byli vyzbrojeni ostrými trojhrany, které v případě potřeby měli rozházet po silnici a znemožnit tak postup mechanizovaných jednotek.

Místní národní výbor na žádost občanů vyhlásil sbírku "Na pomoc Pražanům". Vedoucími akce byli dentista Karel Funk a Jiří Lux, poštovní úředník. Sbírka se setkala s velkým porozuměním. Velmi rychle se připojily i sousední obce. Potraviny byly dne 11. 5. dopraveny do Prahy a předány nemocnici na Bulovce.

2. června se ubytoval v obci další sovětský dělostřelecký oddíl. Vojsko se zdrželo 2 dny a potom podle vojáků odjelo do Germánie.

aktualizováno: 11. 11. 2020 10:00,

Novinky z obce

aktualizace stránky: 12. 9. 2022

Historie evangelické školy h. v.

HISTORIE ČERNILOVSKÉ EVANGELICKÉ ŠKOLY HELVÉTSKÉHO VYZNÁNÍ  

Křesťané evangelického sboru helvetského vyznání (h.v.), jenž byl po vydání císařského Tolerančního patentu v Černilově založen r. 1784, vždy toužili mít svoji vlastní školu. Z ekonomického hlediska se ale jednalo o velmi náročný podnik, a proto se jejich snaha naplnila až v roce 1864. Fungování evangelické školy bylo bytostně spjato s osobností Jana Rychetského z Hradiště, který zde působil dlouhá léta jako řídící učitel. Setrval tu od založení školy až do roku 1911 a jeho potomci žijí v Černilově a okolí dodnes.

Obec

aktualizace stránky: 15. 8. 2022

Využití budovy

Prostory Kulturního a spolkového domu využívají aktuálně tyto subjekty:

 • Obec Černilov,
 • Místní knihovna,
 • Mikroregion Černilovsko,
 • Masarykova jubilejní a základní škola,
 • Klub dobré pohody (senioři),
 • Klub maminek Dvoreček,
 • Ulita Černilov, zapsaný spolek,
 • Fotbalový klub Černilov,
 • Sbor českobratrské církve evangelické,
 • Církev adventistů sedmého dne,
 • Kateřina Vejsová - cvičení jógy,
 • Soňa Šplíchalová - cvičení pillates
 • Creato Černilov
 • další subjekty a jednotlivci

Obec

aktualizace stránky: 15. 8. 2022

Kulturní a spolkový dům v Černilově

Kulturní a spolkový dům v Černilově leží v centru obce Černilov, blízko základní školy.

Je také hned u kostela, což je výborný orientační bod. Ale pozor! Černilov má kostely tři. Tento nejbližší je evangelický a někdy se mu také říká prostřední.

KSD patří spolu se základní školou k nejkrásnějším veřejným stavbám v Černilově. Má meruňkovou fasádu.

Parkovat kola i auta můžete přímo před domem. Stojany na kola naleznete na zahradě před vstupem do KSD.

na mapě je KSD Černilov zde:


Kulturní a spolkový dům v Černilově
503 43 Černilov 215
Česká republika

E-mail: ksd@cernilov.cz

facebook: ksdcernilov


Kulturní a spolkový dům byl postaven v roce 1864 z inciativy faráře Justuse Szalatnay jako evangelická škola. V roce 1899 se v tomto domě narodil manžel Milady Horákové, Bohuslav Horák. Jeho rodiče zde totiž působili jako učitelé a bydleli tu. Dědeček Bohuslava Horáka, pan Rychetský byl mnoho let ředitelem této evangelické školy. Později dům prostorově vypomáhal základní škole, byly zde kdysi také byty či zde sídlila do roku 1968 Místní knihovna. Po roce 1990 dostal dům do svého vlastnictví zdejší evangelický sbor. Dům sloužil jako zázemí pro zimní bohoslužby a další církevní akce.

Od roku 2003 je dům majetkem Obce Černilov. Obec objekt zrekonstruovala a stará se o jeho správu a provoz. Dům nyní slouží jako volnočasové centrum pro občany Černilova a okolí. Konají se zde kurzy, kroužky, přednášky, cvičení, koncerty, besedy, setkávání zájmových a podpůrných skupin, akce samosprávy a další akce.

Kulturní a spolkový dům v Černilově je (a doufáme, že čím dál tím více ještě bude) místem, kde člověk může být „jako doma“ od kolébky až do stáří. Jako miminko přijde do Klubu maminek, sotva se z něj s kamarády odbatolí, začne chodit na tanečky, výtvarný kroužek, výuku angličtinky pro předškoláky…coby žák základní školy zde bude slavnostně pasován na čtenáře, pak začne hrát v „dramaťáku“, cvičit aerobic, učit se hrát na housle, zpívat v TenSingu a už je tu čas, kdy ho začnou zajímat cestovatelské večery či přednášky z psychologie. Ani se nenaděje a s prvním dítkem je čas navštívit klub maminek. Pardon, doba se posunula, a z klubu „jen“ maminek se stalo rodinné centrum.

Děti pomalu odrůstají a tak přichází čas naučit se něco nového. Třeba keramiku nebo pletení košíků. Náš člověk se přesune do prvního patra Kulturního a spolkového domu. Výtvarná dílna je jeho. Jako zastupitel/-ka bude přicházet do KSD také na důležitá jednání. A je tu důchod. A člověk je najednou tak sám a opuštěný… ale ba ne, není! Spolek dobré pohody ho vítá. Člověk není sám. Stačí jen vzít za kliku, vejít a taky přiložit ruku k dílu. Protože spolky fungují jen tam, kde se lidé nebojí vyjít za brány svých příbytků a věnovat svůj čas, prostředky, nápady ostatním. Kdo to udělá, většinou se mu to mnohonásobně vrátí. Milí černilováci a nejen černilováci, Kulturní a spolkový dům je tu pro vás. A je i na vás, co báječného se v něm dá zažít. Kdo ví, co se o této budově bude psát zas za dalších 150 let…Budova oslavila totiž právě nedávno toto nádherné výročí a stále skvěle slouží dál...!

Kulturní a spolkový dům v Černilově nabízí k využití:


Přízemí:

 • multifunkční přednáškový sál s kapacitou 40 míst
 • klubovna s hernou pro děti
 • kuchyňka
 • bezbariérové sociální zařízení
 • šatna

1.patro

 • multifunkční přednáškový sál s kapacitou 80 míst
 • učebna – výtvarná dílna
 • sociální zařízení
 • kuchyňka
 • šatna

2.patro

 • malá učebna s kuchyňkou
 • učebna / klubovna s pohovkou a stolním fotbálkem
 • kancelář
 • šatna
 • sociální zařízení

Zahrada KSD:

 • venkovní amfiteátr pro kulturní produkci
 • dvůr se zámkovou dlažbou
 • malé hřiště pro děti
 • stojany na kola 
Obec
Zasedání obecního zastupitelstva
Obec

aktualizace článku: 11. 8. 2022

Zasedání obecního zastupitelstva

 • Barbora Burdychová
 • 136

aktualizace stránky: 10. 8. 2022

Aktuální akce v KSD Černilov

Co se aktuálně děje v Kulturním a spolkovém domě v Černilově:

Obec
Omezení provozu na začátku obce Černilov
Obec

aktualizace článku: 9. 8. 2022

Omezení provozu na začátku obce Černilov

 • Barbora Burdychová
 • 110