Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Poválečná léta

Rok 1945

Dne 2. června se ubytoval v obci sovětský dělostřelecký oddíl, který se zdržel dva dny. Hned po osvobození se v obci rozběhl čilý ruch. Byl utvořen první místní národní výbor do jehož čela byl postaven dosavadní starosta Josef Hojný, čp. 200. Občané se snažili co nejdříve zahladit stopy napáchané válkou. Radost z osvobození kazila ta skutečnost, že i naše obec přinesla této válce také svou krvavou daň.

Rok 1946

První poválečné volby měly tyto výsledky:

KSČ

391 hlasů


Strana lidová

319 hlasů


Soc. demokraté

126 hlasů


Strana nár. soc.

222 hlasů


Předsedou MNV byl zvolen Jan Kačer, truhlář a náměstky Josef Rejchrt a Josef Hojný.

Podle zaměstnání pracovalo v obci tento rok 246 zemědělců, 222 lidí v průmyslu, 39 v obchodě, 20 v dopravě, 38 ve veřejných službách a dva měli svobodné povolání.

O tom, že je Černilov obcí zemědělskou, svědčí následující čísla. Na výměře přes 20 ha hospodařilo 6 zemědělců, do 20 ha 5, do 15 ha 29, do10 ha 37, a do5 ha 54 zemědělců.

Rok 1947

24. dubna byl na plénu MNV jmenován čestným občanem Černilova prezident republiky Dr. Edvard Beneš.

Tento rok bylo katastrofální sucho, studny bez vody a vyschly i vodní nádrže v obci. Po parném létě bez vláhy byla úroda velmi slabá a nedostatek píce.

V poválečné době se začala hlásit o slovo nová technika - televize. Majitelem prvního televizoru byl p. František Jandík, druhý vlastnil p. Blahoslav Bečka. Tehdy takový televizor stál 2000,- Kč.

Rok 1950

Na jaře byla v obci zřízena Strojní traktorová stanice. Bylo založeno JZD druhého typu, které mělo na podzim společný osev.

Rok 1954

Proběhly volby do národních výborů, kterých se zúčastnilo 96,7% voličů. Volby se konaly 24. května a předsedou byl zvolen Václav Špatenka, dělník, tajemníkem Karel Žák, původním povoláním holič a rada MNV ve složení Josef Pašta, Miloslava Sehnoutková, František Pultr.

28. srpna proběhlo cvičení Okresní spartakiády na hřišti před školou. Diváci však s předvedeným cvičením nebyli spokojeni.

Rok 1955

12. ledna zahájilo provoz kino v bývalé Orlovně filmem "Cirkus bude". Kino v Černilově bylo nejprve umístěno v hostinci u Hojných, později sídlilo v Sokolovně. V roce 1954 přikročil Místní národní výbor k adaptaci Orlovny na moderní kinosál.

V listopadu došlo k úpravě povrchu pro sokolské hřiště na Malé straně, která stála 15000 Kč.

Jednotné zemědělské družstvo a Státní statek zřídily pro své členy vývařovny obědů. Také škola vařila ve své kuchyni.

Rok 1956

V tomto roce se ve větší míře vyskytla mandelinka bramborová, současným režimem nazvaná "americký brouk". Žáci místní školy byli pověřeni hledáním a likvidací tohoto škůdce v bramborových polích.

Vzhledem k tomu, že místní zemědělské podniky obhospodařovaly dostatek kvalitních pozemků, vyčlenily mokré a neúrodné pro zalesňování. Na Vidrholci a v Číbru byly vysázeny topolnice kanadským topolem, který rychle roste, má však dřevo málo kvalitní. Vysazování provedli myslivci s Lesním závodem Opočno.

Rok 1956 byl také poznamenán krutými mrazy.

Rok 1957

Na Slezském předměstí na přejezdu dráhy tragicky zahynul černilovský občan Jan Dostál, kolář, obětavý pracovník místního hasičského sboru.

19. května proběhly volby. Byly veřejné, volila se jedna kandidátka, na níž byli zástupci Národní fronty. K volbám přišlo téměř 100% voličů a také stoprocentně byli kandidáti zvoleni.

21. června vznikl Výbor žen. Po paní Jarmile Černé z čp. 261 nastoupila do čela Margita Sedláčková.

V obci působí pouze jedna politická strana a tou je KSČ. Funkci předsedy vykonával Josef Ulík, člen JZD.

Rok 1958

Vznikla Civilní obrana, která má chránit občany před nepřátelským útokem v době války. Ve skladu na MNV byly uskladněny pro občany plynové masky a další potřebný materiál.

Od 18. srpna do 8. září trvala stavba asfaltové cesty od Čibuze přes Újezd do Černilova po křižovatku u Ciprů a od 10. října do 26. listopadu se pracovalo na betonové vozovce od Ciprových směrem na hořejší konec. Výstavba pokračovala i následující rok.

V tomto roce je v obci registrováno150 motorových vozidel.

Rok 1959

V neděli 27. září, na posvícení, bylo slavnostně otevřeno k užívání fotbalové hřiště. Zahajovací utkání proběhlo mezi dorostem Sokola a starou gardou, která se nezalekla mládí a zvítězila 3:2.

Protože ve školním roce 1958/59 chodilo na vyučování náboženství 70% žáků, uskutečnila se s rodiči přesvědčovací akce, po které počet přihlášených žáků klesl na 40%.

Zajímavé byly ceny potravin v roce 1959: 1 kg cukru stál 9,60 Kčs, 1 kg másla 38 Kčs, 1kg mouky 3,80 Kč. Elektrická pračka stála tehdy 1. 000 Kč, 1 metr látky na pánský oblek 100 Kč a náramkové hodinky sovět. Výroby

Rok 1960

Do naší obce zavítala turistická skupina z Čeljabinska. Prohlédla si obec a byla hosty místních družstevníků.

Při volbách do národních výborů byl zvolen nový předseda. Stal se jím Jaroslav Kutík, pracovník Jednoty. Tuto funkci vykonával až do roku 1989. Tento rok se významně zapsal do historie obce i po stránce sportovní. Vzniklý oddíl ledního hokeje postoupil až do krajské soutěže. Ledová plocha, na které se hrálo, vznikla za pomoci fanoušků, zvláště pana Podzimka, na fotbalovém hřišti.

V prosinci kino vybavili moderní aparaturou na širokoúhlou projekci. Promítalo se ve středu, v sobotu a v neděli večer, nedělní odpolední představení patřilo dětem.

Rok 1961

K zahájení výstavby koupaliště došlo 8. dubna. Občané se vrhli do práce s ohromným úsilím a již 3. července padesátimetrový bazén s deseti závodními dráhami byl plný vody. Při jeho budování se brigádnicky odpracovalo 10. 232 hodin a vzniklo dílo v hodnotě 334. 000 korun. Projekt vypracoval pan Josef Adamíra. Pro zajímavost: myšlenka zřízení koupaliště byla projednávána již na schůzi obecního úřadu v roce 1933.

Rok 1962

V červnu navštívil obec maršál SSSR A. I. Jeremenko, jeden z velitelů, kteří osvobozovali v roce 1945 i naší republiku. Prohlédl si obec a zemědělské podniky.

Černilov je jedinou obcí v širokém okolí, která vede filmovou kroniku. Na film 8mm, později na 16mm. zaznamenával dění ve vsi pan Bohuslav Klicpera a po jeho odchodu Vladislav Prokeš. Dnes používá na záznam různých událostí digitální kameru.

Rok 1963

V akci "Z" se postavily u koupaliště kabiny a byla zahájena výstavba chodníků po obci, která pokračovala i v dalších letech.

Kino uspořádalo dva filmové festivaly. Promítalo se 140 filmů a při 250 představeních je shlédlo 17. 638 diváků. Tyto festivaly se konaly pak ještě několik let.

Rok 1964

Koncem září zahájilo JZD před budovou MNV výstavbu šesti bytových jednotek pro své členy.

Rok 1965

Dne 15. března vydala Osvětová beseda první číslo "Zpravodaje".

V rámci akce "Z" vzniklo vedle fotbalového hřiště přírodní kluziště.

Rok 1966

Během roku byla vyasfaltována cesta na Malé straně od evangelického kostela po dílny JZD.

Rok 1967

V měsíci červnu a červenci se upravovalo prostranství před Uhlířovými na hořejším konci. Byl pokácen starý ovocný sad a provedena parková úprava návsi.

11. listopadu proběhly oslavy 100 let ochotnického divadla v Černilově. Ochotníci sehráli divadelní představení "Lucerna", které režíroval pan Chrudoš Vašíček.

Rok 1968

Rok, ve kterém se uvolnily politické poměry.

13. dubna byla škola opatřena nápisem "Masarykova jubilejní škola", který mladá generace znala pouze ze starých fotografií.

21. srpna obsadilo naší vesnici polské vojsko. Seskok parašutistů sledovalo mnoho obyvatel z katolického hřbitova. Jako všude jinde i v naší obci byly vylepeny plakáty, které nesouhlasily s okupací.

Oslavy 28. října proběhly v duchu boje o svobodu. V parku na hořejším konci byla vysazena lípa republiky a u pomníku padlých položeny věnce za velké účasti občanů a mládeže.

Rok 1969

Evangelický kostel augsburského vyznání v květnu převzal do užívání MNV, který jej upravil na smuteční obřadní síň. Slavností otevření se uskutečnilo 12. prosince.

Rok 1970

V polovině dubna zahájil Místní národní výbor výstavbu areálu nové mateřské školy se dvěma třídami, jídelnu s kuchyní, kotelnu a byt pro školníka.

V sobotu 31. října byly posvěceny a na věž katolického kostela vyzdviženy dva nové zvony, pořízené z darů farníků a černilovských rodáků.

Místní Sokol oslavil 60 let trvání.

Rok 1971

26.-27. listopadu se konaly volby. Protože volby nebyly svobodné a volila se pouze jedna kandidátka Národní fronty, přistupovali k nim lidé velmi apaticky.

Rok 1972

Probíhá rekonstrukce hostince U Hojných.

V neděli 3. září byla slavnostně otevřena nová budova mateřské školy se dvěma třídami

Od září se začalo vyučovat v tak zvané vyrovnávací třídě, která byla ve staré evangelické škole. Tuto třídu navštěvovaly děti maďarských rodin zaměstnanců JZD a Státního statku. Učila paní učitelka Milada Tomková.

Rok 1973

V lednu došlo ke sloučení místního JZD s družstvem v Újezdě.

Dne 24. června byla otevřena a slavnostně předána do užívání nová školní jídelna s kuchyní. Sloužit začala od září nového školního roku.

Bylo zahájeno zatrubkování Černilovského potoka na hořejším konci. Zmizel rybník Pavlák.

V akci "Z" se zahájilo budování nových chodníků po obci a v akci "Zelení za lepší životní prostředí" vysázeli místní myslivci lípy od Ciprových po křižovatku se státní silnicí.

Rok 1974

Na jaře se začalo s výstavbou rodinných domků v trojúhelníku mezi Školskou ulicí a evangelickým hřbitovem. Do budoucna je plánována zástavba celého tohoto prostranství.

Úpravou křižovatky na hořejším konci došlo k asanaci "Bosny" a domu u Ptáčků.

Slavnostní otevření restaurace Pod borovicí proběhlo 19. června. Náklady na rekonstrukci bývalého hostince u Hojných se pohybovaly kolem 1,5 milionu Kč. Název vznikl podle krásné, velké borovice, která stojí před restaurací.


Rok 1975

V červenci byla ukončena rekonstrukce budovy MNV. Zahájena byla v květnu minulého roku a během jejího průběhu kancelář pracovala ve školní vile, pošta ve škole.

18. prosince se konala slučovací schůze pro připojení obcí Bukoviny, Divce, Librantic a Újezda k Černilovu.

Rok 1976

Od 1. května se k obci připojily Libníkovice a Výrava.

Probíhá stavba vodovodu Školskou ulicí k evangelickému kostelu a odtud k budově MNV.

V září se opět šlo k volbám.

Rok 1977

V listopadu došlo ke zbourání hostince U Genertů. Dům služeb, který v jeho místě vyrostl, byl otevřen v červnu o dva roky později. Mohli jsme v něm najít dámské a pánské kadeřnictví, pedikůru, mandl, sběrnu prádla a obuvi a opravnu punčoch.

Rok 1979

V rámci mezinárodního semináře navštívilo obec čtyřicet účastníků ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Do pamětní knihy se zapsali účastníci z Kuby, Kostariky, Mexika, Peru, Argentiny, Jordánska, Sýrie, Iráku, Indie, Keni, Tanzanie, Kypru, Nigerie, Ghany, Sudánu a Jemenu.

Rok 1980

V květnu se s Černilovem sloučily vesnice Libřice a Lejšovka.

Rok 1981

V tomto roce oslavili místní požárníci sto let trvání. Po slavnostním průvodu obcí byla na hřišti u koupaliště přehlídka požární techniky.

Rok 1982

V areálu školy byla zahájena výstavba nové budovy mateřské školy a na dolejším konci obce kanalizace, jejíž součástí bude také čistička odpadních vod.

Rok 1983

Výrobní družstvo Sněžka otevřelo v obci pobočku a zaměstnává řadu místních žen. Vyrábí stany, spací pytle, nákupní tašky a kabelky.

Dne 1. září došlo k slavnostnímu otevření dalších dvou tříd mateřské školy.

V říjnu proběhlo sloučení JZD Černilov a JZD Pouchov.

Pokračuje výstavba kanalizace a je zahájena stavba nákupního střediska, kterému ustoupil Rudyšův domek.

Rok 1985

Nově zřízené Kulturní středisko pod vedením Marie Komárkové má za úkol zajišťovat pro obec a okolní střediskové obce kulturní akce.

Rok 1987

V pátek 8. května bylo slavnostně otevřeno nové nákupní středisko v Černilově. V přízemí je prodejna potravin a samostatná prodejna masa. V prvním patře se prodává obuv, textil, papír, hračky, drogerie a domácí potřeby. Celkové stavební náklady a náklady na technologii jsou přes 6,5 milionu Kč. Na stavbě bylo celkem odpracováno 75. 325 hodin, z toho 39. 310 zdarma občany v "akci Z".

Rok 1988

V lednu se zbourala "Baťovna" a dům čp. 34. Prostranství, které vzniklo, do dneška nenašlo uplatnění a tak na něm každoročně najdeme pouťové a posvícenské atrakce.

Rok 1989

Během května a června se připojovali jednotliví odběratelé na vodovodní síť a po povrchových úpravách bylo budování vodovodu v Černilově dokončeno.

8. prosince se konala ustavující schůze Občanského fóra (OF) v Sokolovně. Zakládající listinu podepsalo 137 občanů. Prvními mluvčími se stali pan Miloslav Horáček, Petr Klubičko, Josef Křížek a Vladimír Laifr.

V prosinci byla ustavena Strana zemědělců a svou činnost obnovila i místní organizace Československé strany lidové.

Obec žila politickými změnami, které nastaly listopadem 1989.

Rok 1990

Dne 7. února konalo OF v hale školy schůzi občanů k oslavě narozenin prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka, které se zúčastnil ředitel ZOO ve Dvoře Králové ing. Josef Vágner a paní poslankyně Vítězslava Klůzová. Kulturním vystoupením přispěl pěvecký sbor Kvítek z Hradce Králové.

K odhalení nového nápisu na škole došlo 7. března. Původní písmena se ztratila po roce 1968, proto nová vytvořili pan Miroslav Kudyvejs a Václav Růžička.

Výrobní družstvo Sněžka za účelem výstavby nové provozovny nechalo zbourat dům Aloise Mencla (vedle spolku). Se stavbou nezačalo a tak dnes najdeme na pozemku jen základy.

První volby do obecního zastupitelstva proběhly 24. listopadu.

Byli zvoleni

za OF ing. Josef Bohata, Iva Kupková, Jaroslav Horák, Karel Příhoda

za ČSL ing. Stanislav Javůrek, Josef Křížek

za KSČ Josef Hyka z Újezda

za Čs. stranu zemědělců Josef Černý

za nezávislé Zdeněk Balihar, Zdeněk Koutník a Jiří Šolc z Librantic

Při prvním zasedání obecního zastupitelstva v restauraci Pod borovicí zvolili starostou obce ing. Stanislava Javůrka.

Rok 1991

Začátkem roku se od Černilova, tehdy ještě střediskové obce, oddělily a osamostatnily obce Lejšovka, Libřice a Výrava.

V prvním pololetí proběhlo sčítání obyvatel. Černilov měl 1 569 obyvatel, osada Borovice 17, Bukovina 156, Divec 95, Horní Černilov 19, Libníkovice 95, Librantice 360 a Újezd 177. K české národnosti se přihlásilo 2 440 občanů, ke slovenské 51, maďarské 11, k německé 2, ukrajinské 2, rusínské 1 a bulharské 1. Domů napočítáno celkem 891. Trvale obydlených 690. Rekreačních objektů 46. Bytů celkem 1 090, trvale obydlených 846.

26. srpna rozhodnutím obecního úřadu byla dána do užívání nová požární zbrojnice, sportovní kabiny, pohostinství a bytová jednotka.

Tento rok mělo počasí své rozmary. V únoru se přehnaly vichřice, které napáchaly mnoho škod. První sníh napadl 4. prosince, ale následující mrazy dosahovaly až -25°C. Na Štědrý den odpoledne přišla bouřka a silně se blýskalo.

Rok 1992

Došlo k úplnému rozpadu střediskového seskupení obcí. Součástí Černilova zůstala pouze Bukovina a Újezd.

Občané se hlásili o pozemky, které jim byly odebrány v době totalitního režimu a obdělávány Jednotným zemědělským družstvem, později Borkem nebo Státním statkem, později podnikem Beta.

Čistička odpadních vod na dolejším konci po dokončení začala plnit svou funkci.

Několik čísel z voleb do sněmovny lidu: Počet voličů 1 127, vydané hlasovací lístky 1 006, odevzdané hlasovací lístky 1 002, platné hlasovací lístky 988.

Rok 1993

Kronika uvádí v tomto roce 201 soukromých podnikatelů a 9 soukromě hospodařících rolníků.

Rok 1994

V komunálních volbách byli do obecního zastupitelstva zvoleni:

za KDU-ČSL: ing. Stanislav Javůrek, Jiří Hebelka, Jaroslav Kotyza, Jaroslav Kudrnáč, Zdeněk Vachek, Eva Zilvarová

za ODS: ing. Josef Bohata, Jaroslav Horák, Jaroslava Kuntová, Zdeněk Kupka, Karel Příhoda, ing. Eva Stolínová, Petr Šrámek

za Republikány: Josef Křížek

jako nezávislý: Jiří Havlas

Starostou se opět stal ing. Stanislav Javůrek.

Rok 1995

Připojením na plynovod u Smiřic byla zahájena plynofikace obce. Do konce roku bylo hlavní vedení dotaženo až k obci na Pultrův kopec.

Pro nezájem ukončilo kino svou činnost.

Rok 1996

Pokračuje plynofikace obce.

Voleb do parlamentu se zúčastnilo 79,6% občanů a senátní volby měly ještě menší účast, pouhých 32%.

Od září se začalo vyučovat i v nově přistavených třídách základní školy.

Rok 1997

V červnu dokončená plynofikace má hodnotu 20 milionů Kč.

Od 11. července probíhala sbírka na pomoc postiženým velkou povodní na Moravě. Akce měla velký ohlas. Občané darovali přikrývky, oblečení, ložní prádlo, trvanlivé potraviny a hygienické potřeby.

Rok 1998

Kolaudací 27. října byla dokončena výstavba ekologického rybníku a biocentra Kaltouz.

Komunálních voleb 13.-14. listopadu se zúčastnilo 49% voličů. Patnáct zastupitelů zvolilo obecní radu ve složení:

ing. Stanislav Javůrek, starosta KDU-ČSL

Jaroslav Horák, místostarosta ODS

Zdeněk Kupka, člen rady ODS

Zdeněk Vachek, člen rady KDU-ČSL

Eva Zilvarová, členka rady KDU-ČSL

Rok 1999

V tomto roce byla vybrána naše obec k oslavě Dne veteránů, který je 11. listopadu na památku ukončení první světové války. Při pietním aktu u pomníku padlých o významu promluvil v zastoupení starosty obce Miroslav Kudyvejs.

Dne 5. prosince zemřel pan František Špaček ve věku 97 let. Byl obětavým pracovníkem u hasičů a Český červený kříž se pod jeho vedením stal jedním z nejlepších na okrese. Jako pořadatel vlastivědných zájezdů neměl konkurenci.

MUDr. Zuzana Stulíková otevřela v bývalé školní vile privátní zubní ordinaci. Obvodním lékařem je MUDr. Jaroslav Hotař a ordinuje v bývalé Novotného vile.

Rok 2000

Senátních voleb se účastnilo pouhých 28% voličů. Za volební obvod Náchod, do kterého je naše obec začleněna, zvítězil člen Unie svobody Petr Fejfar, starosta České Skalice.

Na Malé straně byly zahájeny pozemkové úpravy.

publikováno: 7. 1. 2021 22:13,

Novinky z obce

Uzavření ordinace
Obec

publikováno: 2. 5. 2024

Uzavření ordinace

  • Barbora Burdychová
  • 97

publikováno: 24. 4. 2024

Členské obce

Černilov

podatelna@cernilov.cz
http://www.cernilov.cz

Černilov od pradávna byl dědičnou královskou obcí a prvé historické záznamy z 13. století ukazují, že již tehdy se jednalo o významnou, rozlehlou obec s vlastním kostelíkem. Spolu s částmi Bukovina a Újezd má dnes asi 700 domů a přes 2300 obyvatel na k.ú. cca 2 500 ha.

Obec

publikováno: 23. 4. 2024

Zpravodaj

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 2.150 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Obec
Plánované omezení provozu skládky
Obec

publikováno: 16. 4. 2024

Plánované omezení provozu skládky

  • Barbora Burdychová
  • 135
Omezení přístupu na katolický hřbitov
Obec

publikováno: 15. 4. 2024

Omezení přístupu na katolický hřbitov

  • Petra Kubařová
  • 156
MUDr. Oberreiter - ordinace
Obec

publikováno: 15. 4. 2024

MUDr. Oberreiter - ordinace

  • Barbora Burdychová
  • 128