Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Volba prezidenta České republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Dny konání volby: 13. a 14. ledna 2023, případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Kdo je oprávněn volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Překážkami v právu volit jsou: zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvody ochrany zdraví lidí, nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst či psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise.

Žádost o vydání voličského průkazu

O voličský průkaz pro volbu prezidenta ČR lze požádat
 - osobně (do 11. ledna 2023, v případě II. kola do 25.01.2023 do 16:00 hod)
- poštou (do 6. ledna 2023, v případě II. kola do 20.01.2023), s úředně ověřeným podpisem
- datovou schránkou  (do 6. ledna 2023, v případě II. kola do 20.01.2023

Dle současné právní úpravy může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkaz (jedná se pouze o plnou moc
k vyzvednutí voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasování do přenosné volební schránky

Pokud se ze zdravotních důvodů (nikoli z důvodu karantény) volič nemůže osobně dostavit do volební místnosti, může požádat o přenosnou volební schránku ve svém bydlišti.

V případě zájmu o přenosnou schránku kontaktujte Obecní úřad Černilov, Barboru Burdychovou, tel.: 604 180 135 nebo 495 431 131. V době voleb se můžete rovněž obrátit na uvedené mobilní číslo.

Bezbariérový přístup

Okrsek č. 1 Kulturní a spolkový dům Černilov  a okrsek č. 2 Bukovina mají bezbariérový přístup pro osoby se zhoršenou mobilitou.

Okrsek č. 3 Újezd - nemá bezbariérový přístup. Doporučujeme využít přenosné volební schránky.

Jak volit prezidenta v zahraničí

Pro volbu prezidenta mají občané, kteří pobývají v zahraničí možnost hlasovat na zastupitelských úřadech. Pro volbu v zahraničí existují dva způsoby - požádat o zapsání na zvláštní seznam voličů či zažádat o voličský průkaz.

První varianta je vhodná pro občany, kteří trvale žijí v zahraničí a budou vždy hlasovat na stejném zastupitelském úřadu. Žádost se podává písemně nejpozději 40 dnů před konámím voleb a v seznamu volič zůstává do té době, než sám požádá o vyškrnutí. K žádosti je nutné doložit totožnost, státní občanství a bydliště v územním obvodu daného zastupitelského úřadu.
Při krátkodobém pobytu v zahraničí si může volič požádat o voličských průkaz. Ten mu bude doručen na vybranou adresu nebo přímo na zastupitelský úřad.

publikováno: 14. 12. 2022 15:13, Barbora Burdychová

Novinky z úřadu

publikováno: 7. 6. 2023

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 07. 06. 2023

Zítra přijede soukromý prodejce jahod. Prodej se uskuteční v 16:00 hod u obchodu Hruška. Cena je 79 Kč/kg.

Úřad

publikováno: 23. 5. 2023

Služby a poplatky

Ceník místních poplatků obce Černilov

Poplatek ze psa

Poplatník s trvalým pobytem

200 Kč/pes

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Úřad

publikováno: 12. 5. 2023

Přijaté dotace

Rekonstrukce požární zbrojnice v Černilově

Úřad
Výběrové řízení
Úřad

publikováno: 24. 4. 2023

Výběrové řízení

  • Barbora Burdychová
  • 161
Informace o uzavření úřadu
Úřad

publikováno: 31. 3. 2023

Informace o uzavření úřadu

  • Barbora Burdychová
  • 102
Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu
Úřad

publikováno: 27. 3. 2023

Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu

  • Barbora Burdychová
  • 311