POSTUPNÁ REKONSTRUKCE


Rok 2003

Obec Černilov koupila budovu bývalé evangelické školy od Českobratrské církve evangelické v roce 2003 za
850 000 Kč.

Plány na využití budovy byly zprvu jasné – radnice chtěla v obci založit Základní uměleckou školu, která by nabídla volnočasové využití uměleckého směru široké černilovské veřenosti (ZUŠ obvykle nejsou jen pro děti, ale jsou otevřeny všem věkovým kategoriím).

Základní umělecká škola ale neměla sloužit jen Černilovu. Nabídka hudebního, výtvarného, dramatického a tanečního oboru měla uspokojit zájemce o podobné volnočasové aktivity z celého mikroregionu. Ti do té doby neměli jinou možnost, než dojíždět do uměleckých škol v sousedním Hradci Králové (což potvrdil i průzkum mezi občany).

Rok 2004

Budova bývalé evangelické školy volala po rekonstrukci už dlouho. V havarijním stavu byla hlavně střecha, a proto obec začala s postupnými opravami právě tady. Na opravu střechy za 527 500 Kč přispěl v roce 2004 i Královéhradecký kraj – částkou 100 tisíc Kč.

Rok 2005

V roce 2005 nechala obec vypracovat projektovou dokumentaci v hodnotě 112 tis. Kč na kompletní rekonstrukci budovy. Bylo nutné zbavit školu vlhkosti a opravit základní podlahy. Nově se musela vybudovat vnitřní a venkovní kanalizace. Tato stavební část stála 506 500 Kč.

2007/2008

První větší stavební úpravy začaly v roce 2007. Obec na vlastní náklady odstranila u budovy bývalé školy doplňkové stavby, které byly v nevyhovujícím stavu (hospodářské budovy a venkovní záchody). Dále obec zrekonstruovala přízemí hlavní budovy, kde tak vznikly dva shromažďovací sály, kuchyňka, šatna a sociální zařízení. Stavební úpravy si vyžádaly celkem 2 183 500 Kč a přízemí bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti 24. února 2008.

Prostory Kulturního a spolkového domu ožily takřka okamžitě. Z nevyhovujících prostor Sokolovny se do jednoho ze sálů přesunuly aktivity Klubu maminek Dvoreček, druhý začal být využíván pro setkávání seniorů, přednášky, koncerty, cestovatelské večery, kulturní akce obecní knihovny, ale třeba i pro promítání historické filmové kroniky obce nebo schůzky dalších černilovských spolků.


Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko
Číslo 1., rok 2008 (z článku vyjímáme):

V neděli 24. února tohoto roku si naši občané mohli poprvé prohlédnout zrekonstruované přízemí bývalé evangelické školy, která bude sloužit jako centrum pro kulturní a spolkovou činnost našich občanů.

Pár slov k historii. V roce 2002 tehdy nové zastupitelstvo zařadilo mezi své priority zřízení ZUŠ v Černilově, což bylo podpořeno i anketou mezi veřejností. Obec neměla prostory, sbor evangelické církve vlastnil tuto budovu, čerstvě zapsanou jako nemovitá kulturní památka …. Po oboustranně vstřícných jednáních byly dohodnuta cena a podmínky a koupě byla v roce 2003 realizována. Snaha o zřízení ZUŠ vyzněla z finančních důvodů naprázdno. Ve vyjádření MŠMT bylo uvedeno, že ministerstvo může vyhovět žádosti za podmínky, že KÚ královéhradeckého kraje vyřeší kompenzaci potřebných finančních prostředků v rámci kraje.

Brzo se však ukázalo, že podobný prostor bude obec potřebovat pro spolky, které jednak prožívají svou renesanci a úplně nové vznikají. …. V roce 2007 proto zastupitelé schválili do rozpočtu roku 2007 částku 2,5 mil. Kč na zprovoznění přízemí budovy (bývalé školy) jako I. etapu rekonstrukce.

Práce byly započaty počátkem léta 2007 a ukončeny v únoru 2008. Projekt vypracoval p. architekt Kramář, myslím, že se mu dobře podařilo s použitím moderních metod (lité odvětrávané podlahy, zateplený sádrokartonový strop) zachovat historický ráz, střechu provedla firma pana Brože, zednické a pomocné práce naše obecní údržba, instalace Z. Vachek, elektro bratři Kupkové, okna J. Chudý, vestavěný nábytek p. Bortlík, malířské práce Jiří Kakrda a další nejmenovaní, vše pod dozorem pana Vojtěcha Šůstka, a členů stavební komise F. Svobody a pana Václava Cejnara – ten pracoval i manuálně – viz. klenby.

Touto etapou práce na obnově celého objektu včetně venkovních úprav nekončí. Byl dopracován projekt, jehož podobu včetně vizualizace bylo rovněž možno shlédnout při slavnostním otevření. Celé řešení je pojato citlivě k charakteru stavby, při zachování historického rázu…

Věříme, že všichni kteří si prohlédli nové prostory i kulturní program, odcházeli s vědomím, že i v naší obci vzniká místo, které bude sloužit k setkávání občanů. Místo, kde se lidé budou nejen potkávat, ale společně prožijí chvíle zábavy, něčemu se přiučí a něco nového poznají.

Ing. Stanislav Javůrek, starosta Černilova.

2008/2009

Financovat celkovou rekonstrukci z vlastních zdrojů bylo nereálné. Proto se obec obrátila na firmu CEP Hradec Králové, jmenovitě na ing. Vladimíra Neškudlu, se zadáním vypracovat kvalitní projektovou žádost o dotaci z programu Evropské unie ROP NUTS II Severovýchod. Žádost byla úspěšná, byla získána dotace ve výši 11,99 mil. Kč. Stavba mohla být koncem roku 2008 zahájena. Realizace byla zadána stavební firmě pana Hynka z Opočna. Ukázalo se však, že firma není bohužel schopna personálně dostát svým závazkům. Proto po opakovaném výběrovém řízení byla stavba svěřena královéhradecké stavební společnosti Redomo a.s.. Ta se svého úkolu zhostila velmi dobře a dílo dokončila v dobré kvalitě a dokonce i v původně plánovaném termínu. Ke spokojenosti investora prováděla technický dozor i dohled nad bezpečností práce firma Ingeniring Krkonoše.

Byly provedeny celkové stavební úpravy objektu - rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží a venkovních prostor za 12 962 600 Kč. V druhém podlaží vznikl velký sál, učebna včetně kabinetu, šatna a sociální zařízení, v podkroví pak zázemí pro kulturní komisi, hudební zkušebna a několik menších učeben vhodných například pro výuku hry na hudební nástroje apod. Dům má novou fasádu, celý areál je doplněn venkovní letní scénou se zázemím, přístřeškem na kola, herními prvky dětského hřiště, zpevněnými plochami, sadovými úpravami a oplocením.

 Srovnání vizualizace a výsledné podoby objektu.

aktualizováno: 13. 1. 2021 11:02, OI Admin

Novinky z obce

aktualizace stránky: 22. 10. 2021

Bohuslav Horák

Bohuslav Horák

(22. 2. 1899 Černilov – 13. 10. 1976 Washington, USA)

Bohuslav Horák se narodil v bývalé evangelické škole v Černilově 22. 2. 1899 (dnes Kulturní a spolkový dům, Černilov 215). Působil jako redaktor Československého rozhlasu. V roce 1927 se oženil s Miladou, rozenou Královou. Ta se v roce 1950, již jako JUDr. Milada Horáková, stala obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů. Dr. Bohuslav Horák musel uprchnout do zahraničí, nejprve do Německa a později do USA, kde v nucené emigraci prožil zbytek života. Do své vlasti se již pak nikdy nepodíval. Zemřel ve Washingtonu D. C. v USA 13. 10. 1976.

Obec
Zasedání obecního zastupitelstva
Obec

aktualizace článku: 14. 10. 2021

Zasedání obecního zastupitelstva

  • Barbora Burdychová
  • 28
Upozornění k odstranění stromoví
Obec

aktualizace článku: 14. 10. 2021

Upozornění k odstranění stromoví

  • Barbora Burdychová
  • 40
Odhalení pamětní desky Bohuslava Horáka
Obec

aktualizace události: 5. 10. 2021

Odhalení pamětní desky Bohuslava Horáka

  • začíná v - končí v
  • Kulturní a spolkový dům v Černilově

aktualizace stránky: 22. 9. 2021

Zpravodaj

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich místní části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 1.900 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Obec

aktualizace stránky: 20. 9. 2021

Změna úhrady za odpady 2022

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Úřad Obec