platí od: 15.6.2021

Obecní systém odpadového hospodářství na území obce Černilov

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší OZV č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů a nakládání se stavebním odpadem na úemí obce Černilov ze dne 13.04.2015.